Codziennik

Luźne pogaduchy
Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk
Znowu maj

Post autor: AnnaE » 1 maja 2014, 11:43

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/aepdu_VIqvc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

+++

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 4 maja 2014, 08:34

Poseł TR żartuje z kanonizacji Jana Pawła II

Kiedy Ruch Pa­li­ko­ta wszedł do Sejmu, wielu po­słów i po­sła­nek re­pre­zen­tu­ją­cych tę par­tię wy­wo­ła­ło zdzi­wie­nie. Za­czę­ły krą­żyć po­rów­na­nia, że oto Ali-Ba­ba - czyli Ja­nusz Pa­li­kot - wpro­wa­dził na Wiej­ską 40 roz­bój­ni­ków - czę­sto nie­zna­nych i skłon­nych do wy­wo­ły­wa­nia awan­tur.

Jed­nym z tych roz­bój­ni­ków jest Marek Do­ma­rac­ki, który nie tak dawno po­zwo­lił sobie na stwier­dze­nie, że "wo­lał­by bzy&#8230; kozę niż po­słan­kę Paw­ło­wicz".

Teraz - z oka­zji ka­no­ni­za­cji pa­pie­ża Jana Pawła II - nie po­zwo­lił o sobie za­po­mnieć. Można oczy­wi­ście zro­zu­mieć dy­stans albo nie­chęć do ob­rzę­dów zwią­za­nych z ka­no­ni­za­cją pa­pie­ża-Po­la­ka. Głosy kry­ty­ki są rze­czą nor­mal­ną i nikt nie ma prawa ko­mu­kol­wiek na­ka­zać głę­bo­kie­go prze­ży­wa­nia ob­rzę­du, który do­ko­nał się w Wa­ty­ka­nie. Jed­nak kiep­skie żarty z hi­sto­rycz­ne­go wy­da­rze­nia to jeden z naj­gor­szych spo­so­bów na wy­ra­że­nie dez­apro­ba­ty.

A tak wła­śnie uczy­nił poseł Two­je­go Ruchu Marek Do­ma­rac­ki. Za­mie­ścił w in­ter­ne­cie kilka swo­ich zdjęć. Dzi­wacz­nie ubra­ny - w żółte szor­ty i czer­wo­ny kra­wat - klę­czy przed te­le­wi­zo­rem. I udaje, że się modli. Potem łapie się za głowę i puka w czoło. Dobry żart? - Marek, ani śmiesz­ne, ani dobre.... nie po­ma­gasz - na­pi­sał Artur Gór­czyń­ski, par­tyj­ny ko­le­ga Do­ma­rac­kie­go.

Z kolei Ar­mand Ry­fiń­ski - chyba naj­bar­dziej an­ty­kle­ry­kal­ny poseł TR - oce­nił, że dow­cip Do­ma­rac­kie­go to "mi­strzo­stwo świa­ta". In­ter­nau­ci do­da­li: - Jest mi­strzem świa­ta w ro­bie­niu z sie­bie skre­ty&#8230; wa­ria­ta. - Ża­ło­sne i że­nu­ją­ce.

A poseł tłu­ma­czył: - Nikt nie sza­nu­je mojej nie­wia­ry! W sali po­sie­dzeń sej­mo­wych wisi krzyż. Nie mój krzyż!

(JS)

Źródło: Onet

Awatar użytkownika
KASIA
Posty:6624
Rejestracja:16 kwietnia 2007, 09:03
Lokalizacja:Alaska

Post autor: KASIA » 8 maja 2014, 10:36

Prośba o modlitwę za Wandę Półtawską!

Przyjaciółka świętego Jana Pawła II Wanda Półtawska znajduje się w ciężkim stanie w wyniku oparzenia. Prosimy wszystkich o modlitwę o godzinie 21.00 w intencji Pani Wandy do św. Jana Pawła II
Wanda Półtawska była jedną z najbliższych przyjaciół świętego Jana Pawła II. W czasie umierania świetego JPII była cały czas przy Nim wraz ze swoim mężem. Od ponad pięćdziesięciu lat przyswaja ludziom na całym świecie antropologię Karola Wojtyły i powtarza Jego słowa: &#8222;Wszystkie problemy ludzkości rozwiązuje genealogia divina - Boże pochodzenie człowieka&#8221;.

Módlmy się za wstawniennictwem świetego Jana Pawła II o uzdrowienie dla Pani Wandy Półtawskiej.

Fronda.pl
http://www.fronda.pl/a/prosba-o-modlitw ... 37232.html

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Post autor: AnnaE » 8 maja 2014, 11:01

+++

Awatar użytkownika
KASIA
Posty:6624
Rejestracja:16 kwietnia 2007, 09:03
Lokalizacja:Alaska

Post autor: KASIA » 9 maja 2014, 18:54

PODNIEŚ WZROK - Nie przegap z&#775;ycia!

http://youtu.be/AS7nmP6XZtU

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 19 maja 2014, 08:51

Dwaj Giganci.

Donek stanął jak skała mocarna przeciw groźnym frontom &#8211; naprężył się &#8211; i Kataklizm Powodzi odepchnął. Więc i obawę, że jakaś Prokuratura jednak poszuka, gdzie skitrali te miliardy na wały. Głosuj na Niego!

Bolek zaś naprężył się i polecił rządom, by stworzyły Mocarną Ukrainę. Tak wciska PR1 16 maja. WAŁY.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 20 maja 2014, 08:13

[center]Teatrzyk Zielony Śledź

ma zaszczyt przedstawić sztukę pt.

IV Rozbiór?
[/center]Występują: Wańka i Fritz.Wańka &#8211; O co tu chodzi z tym &#8222;przeciekiem&#8221; o finansowaniu Donka przez wasz rząd?

Fritz &#8211; Zwykły sprawdzian. Głównie chodzi o to ile Polacy są w stanie zaakceptować.

Wańka &#8211; Sądząc po Smoleńsku ich tolerancyjność jest bezgraniczna. Ja myślę, że tu chodzi również o sprawdzenie jak silnie sam Donek jest umocowany.

Fritz &#8211; To akurat, dla nas bez znaczenia. Takich jak on mamy na pęczki i tylko przebierają nóżkami, żeby wskoczyć na jego miejsce. A co tam na froncie poparcia dla Putina?

Wańka &#8211; Zgodnie z uzgodnieniami. &#8222;Profesory&#8221; ślą listy wiernopoddańcze w imieniu narodu.

Fritz &#8211; Masz na myśli takich &#8222;profesorów&#8221; jak ten przez nas sponsorowany?

Wańka &#8211; Nie wchodzimy wam w paradę. Nasi są &#8222;prawdziwi&#8221;.

Fritz &#8211; To dobrze. Póki my będziemy straszyć ruskimi, a wy faszystami nic się nie zmieni.

Wańka &#8211; I o to właśnie chodzi. Za pabiedu!

Fritz &#8211; Für den Sieg![center]KURTYNA[/center]

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Na dobry dzień - chrześcijański średniowieczny hymn

Post autor: AnnaE » 21 maja 2014, 09:18

A Polacy?

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/e4dT8FJ2GE0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Wykonanie pieśni "Heyr himna smi&#240;ur" (Usłysz, kowalu niebios) miało miejsce w niemieckim Wuppertalu. Jej oryginalny tekst napisał w 1208 roku islandzki wódz Kolbeinn Tumason.Tłumaczenie hymnu na język polski:

Usłysz, kowalu niebios, o co prosi Cię poeta. Niech Twa łaska przyjdzie do mnie łagodnie. Wzywam Cię, bo mnie stworzyłeś. Jestem Twym niewolnikiem, a Ty moim Panem.

Boże, wzywam Cię, byś mnie uzdrowił. Pamiętaj o mnie, łagodny. Potrzebujemy Cię najbardziej. Odpędź, o Królu słońc, Szczodry i wspaniały Każdy ludzki smutek z miasta serca.

Czuwaj nade mną, o łagodny. Prawdziwie potrzebujemy Cię w każdej chwili w świecie ludzi. Poślij nam, Synu dziewicy, dobre sprawy. Cała pomoc jest od Ciebie, w moim sercu.

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Pogrzeb ONEgo

Post autor: AnnaE » 30 maja 2014, 15:08

Przygnębiające. Nie myślałam, że tak to się skończy.

Żmije. Sprofanowały godło i flagę Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Zdeprawowały tych młodych żołnierzy, którym wydały rozkaz udziału w farsie.

Zgorszyły maluczkich. Napluły na groby Bohaterów. A teraz sączą jad w telewizorniach. Podnoszą łby bezwstydnie.

Ci wszyscy, którym 25 lat było mało, żeby odkłamać historię.

*
Oczywiście , Bogu dzięki za nawrócenie ONEgo.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 24 czerwca 2014, 14:56

[center]POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE![/center]

[center][youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gx826Pk3k8E[/center][/youtube]

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Niby w piątek, a nie seryjny samobójca?

Post autor: AnnaE » 30 sierpnia 2014, 14:06

Czuć ducha postępu...
Wiceszef Służby Wywiadu Wojskowego zmarł na tajemniczą chorobę

Wiceszef Służby Wywiadu Wojskowego płk Jacek Połujan zmarł w czwartek po nagłej chorobie &#8211; poinformowało MON.

Płk Połujan odpowiadał za działania operacyjne SWW. Tajemniczej choroby urzędnik miał dorobić się podczas jednej z misji. Lekarzom nie udało się go uratować.

W oficjalnym komunikacie resortu zmarłego określono jako &#8222;oficera polskich służb specjalnych, patriotę, bezgranicznie oddanego sprawom Polski, ojca i męża&#8221;.

Był on odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Zastępców szefa SWW powołuje i odwołuje minister obrony narodowej, na wniosek szefa Służby, po zasięgnięciu opinii Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Jedynym jawnym członkiem kierownictwa SWW jest jej szef gen. Radosław Kujawa.
To martwych już można ujawniać?

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Nie po linii

Post autor: AnnaE » 2 września 2014, 11:24

Policja zatrzymała uczestników pokojowej manifestacji

W rocznicę wybuchu II wojny światowej policja legitymowała uczestników pokojowej manifestacji w Gdańsku.

Demonstracja była zgłoszona zgodnie z prawem 27 sierpnia w Urzędzie Miasta w Gdańsku. Wysłałem wszystkie potrzebne wnioski wraz ze zdjęciem. Byłem przekonany, że wszystko jest zgodnie z prawem, a policjanci, którzy przybyli na miejsce demonstracji stali przy stanowisku, że oni nic na ten temat nie wiedzą i demonstracja jest nielegalna. W związku z tym, po ukończonej demonstracji policja zatrzymała osoby biorące w niej udział &#8211; powiedział Michał Stróżyk.


Manifestujący przed konsulatem w Gdańsku, wyrażali swój sprzeciw wobec zakłamywania historii na temat II wojny światowej. Podobne manifestacje odbyły się także przed ambasadą Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie oraz przed konsulatami Niemiec w Krakowie, oraz w Londynie.

RIRM

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Takie rzeczy tylko w POlsce... Do Holiłudu z tym

Post autor: AnnaE » 3 września 2014, 20:40

To chyba najbardziej nieprawdopodobna historia, jaka przydarzyła się wymiarowi sprawiedliwości w III RP. Sędzia, która w przeszłości skazała poetę Jarosława Marka Rymkiewicza, zajęła się pozwem przeciwko dziennikarzom &#8222;Gazety Polskiej&#8221;. W pośpiechu wydała wyrok skazujący na drakońskie kary. Niestety, zamiast dziennikarzy skazała&#8230; dwie przypadkowe osoby o tych samych nazwiskach. W efekcie komornik postanowił odebrać im majątek.

W połowie sierpnia do przewodniczącego klubów &#8222;Gazety Polskiej&#8221; Ryszarda Kapuścińskiego zadzwoniła roztrzęsiona kobieta, która przedstawiła się jako&#8230; Dorota Kania. &#8211; Nie przypominała znanej mi, zawsze energicznej dziennikarki. Opowiedziała swoją historię, w którą początkowo naprawdę trudno było uwierzyć &#8211; relacjonuje Kapuściński.
Jak powiedziała zrozpaczona kobieta, komornik zablokował jej konto za tekst, jaki rzekomo miała napisać w &#8222;Gazecie Polskiej Codziennie&#8221;. Zażądał od niej 60 tys. zł, przerażającej kwoty będącej poza jej zasięgiem. Ponadto w jej miejscu pracy wszyscy dowiedzieli się, że ściga ją komornik.
Więcej:
http://www.gazetapolska.pl/31490-kumpel ... iennikarzy


http://vod.gazetapolska.pl/7982-takie-r ... o-w-polsce
Uwaga - to może spotkać każdego z nas... Dorota Kania i Wojciech Mucha w rozmowie z Jackiem Sobalą.

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Modlitwa Pańska 1981

Post autor: AnnaE » 9 września 2014, 19:20

Ojcze nasz, któryś jest w niebie!
Wplątani w najdziwniejszą z wojen,
ustami, które dławi knebel,
wołamy: święć się imię Twoje,
i: przyjdź królestwo Twoje święte,
otocz opieką kraj nasz cały
niechaj na karki nasze zgięte
nie spada więcej ciosów pały.
Bądź wola Twoja. Pozwól ziścić
gorące naszych serc pragnienie:
niech szpicle, zdrajcy, komuniści
przestaną deptać polską ziemię!
Niech moc Twoja zerwie pęta
tych, co bezprawnie uwięzieni,
niech gości sprawiedliwość święta
jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
cierpliwości daj nam dzisiaj
abyśmy dożyć mogli tego
dnia, kiedy będzie zdrajca wisiał.
I odpuść nam dziś nasze winy,
niech żądza zemsty nas nie plami,
i błędy odpuść, jako i my
już lat czterdzieści odpuszczamy.
A naszym winowajcom, Panie
Za udręczony naród polski,
za zdradę, przemoc i tyranię
sam wymierz słuszny wyrok boski.
Niechaj im zdrad i zbrodni brzemię
do dnia sądnego kark ugniata,
i nie wódź nas na pokuszenie
by nikt z nas nie wyręczył kata.
Racz nie opuszczać ludu swego
co szloch rozpaczy w serce tłumi,
ale nas zbaw od tego złego,
któremu na imię komunizm.

Autor: Janusz Zajdel

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Przypomnienie stanowiska Episkopatu ws. Konwencji Rady Europ

Post autor: AnnaE » 9 września 2014, 19:31

W związku z drugim czytaniem ustawy wprowadzającej Konwencję Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, które odbędzie się w środę (10 września) lub w czwartek (11 września), przypominamy stanowisko Konferencji Episkopatu Polski wobec tej Konwencji:

W sprawie proponowanej przez Radę Europy Konwencji nt. zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej biskupi wypowiadali się już w 2012 r. &#8222;Konwencja, choć poświęcona jest istotnemu problemowi przemocy wobec kobiet, zbudowana jest na ideologicznych i niezgodnych z prawdą założeniach, których w żaden sposób nie można zaakceptować. Wskazuje ona, że przemoc wobec kobiet jest systemowa, zaś jej źródłem są religia, tradycja i kultura&#8221; &#8211; pisali członkowie Prezydium KEP w oświadczeniu z 9 lipca 2012 r. Zwracali m.in. uwagę na to, że Konwencja wprowadza definicję płci jako &#8222;społecznie skonstruowane role, zachowania i cechy, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn&#8221; (art. 3) i zakłada, że płeć można wybierać.

Oświadczenie Prezydium KEP

W Komunikacie z 364. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 12-13 marca 2014 r. w Warszawie biskupi zwrócili uwagę na to, że Polska ma obecnie wystarczające rozwiązania prawne, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. &#8222;Nie ma żadnej potrzeby wprowadzania rozwiązań opartych na redefinicji takich pojęć, jak np. płeć, rodzina czy małżeństwo&#8221; &#8211; podkreślali biskupi. Zaznaczyli też, że niebezpieczeństwa przyjęcia tej konwencji dostrzegają również liczne środowiska prorodzinne i kobiece oraz przedstawiciele środowisk naukowych. Ich głosy docierają do Sekretariatu Konferencji Episkopatu.

KOMUNIKAT z 364. Zebrania Plenarnego KEP
http://episkopat.pl/dokumenty/komunikat ... olski.html

KEP/RIRM

ODPOWIEDZ