Czy Radio Maryja jest zagroĹźone?

Awatar użytkownika
Endek
Posty: 2948
Rejestracja: 24 listopada 2008, 20:37
Lokalizacja: Nieporęcki Las

Czy Radio Maryja jest zagrożone?

Post autor: Endek » 14 czerwca 2010, 09:42

Na tym forum wielokrotnie czytałem opinie o staraniach liberałów, aby RM zlikwidować lub przynajmniej zneutralizować.Czy słuszne są obawy zwolenników RM? Obawiam się, że tak, jeśli RM nie odda się w opiekę potężnego protektora, jakim jest Chrystus Król.Na razie widać dziwne ruchy kierownictwa RM, które zaczyna dystansować się od wcześniejszych pomysłów Intronizacji w Polsce Chrystusa Króla i górę biorą pomysły modernistycznych kręgów dotyczących intronizacji NSPJ.
W RM powinno być zdecydowanie mniej polityków, a więcej Chrystusa Króla
Polecam lekturę poniższego artykułu.

Kto przyzna się do mnie...Z oburzeniem przeczytałem artykuł ks. Jana Mi­kruta CSsR p.t. Serce Króla królów, wydrukowany w Naszym Dzienniku 6.11.07r., nr 259, pełen sprzecz­ności i pustych poetyckich zwrotów, pozbawionych sensu, ale niezwykle w swej ostatecznej wymowie szkodliwych.

Ponieważ treści w nim zawarte ks. J. Mikrut powiela w cyklu konferencji głoszonych na falach Radia Maryja, sprawa przestaje być epi­zodycznym wybrykiem, a przybiera postać świado­mej działalności, zmierzającej do zakwestionowania i wyhamowania działań, podejmowanych przez licz­ne środowiska narodowo-katolickie na rzecz Intro­nizacji przez Naród Polski Jezusa Króla jako Osoby oraz drugiej nie mniej ważnej inicjatywy nadania przez Sejm RP tytułu Jezus Król Polski.

* * *

W pierwszej kwestii ks. J. Mikrut zaciera różnice pomiędzy Poświęceniem się Najświętszemu Sercu Jezusa a Intronizacją Jezusa Króla. Wmawia odbior­com, że przez jeden akt dokonuje się niejako auto­matycznie drugi akt, bo – argumentuje – Serce Jezu­sa jest Sercem Króla królów. Kładąc akcent na Serce, a nie na Osobę, zaprzecza świadectwu Ewangelii, opisującym narodzenie się Jezusa Króla żydowskie­go i Jego odrzucenie jako Króla przez naród żydow­ski. Ponadto dla ks. J. Mikruta, jeśli ważniejszy jest od Intronizacji Jezusa Króla Akt Intronizacji Jego Serca, to w takim razie dla niego część jest ważniej­sza od całości, a przynajmniej tyle samo znaczy co całość – logika niedorzeczna, ale starannie zawoalo­wana wezwaniami do miłości i ofiary.

Chcę zaznaczyć, że na powyższy temat ukazało się wiele fachowych artykułów, choćby we wrześnio­wym numerze Nowego Przeglądu Wszechpolskiego, polecanego słuchaczom Radia Maryja przez Ojca Dy­rektora, a zawierających teologiczne analizy tekstów Objawienia i rzetelnie ukazujące kwestie Intronizacji Jezusa jako Osoby w świetle dokumentów papieskich. Tendencyjność i upór, z jakim ks. J. Mikrut narzuca swe poglądy, nie podejmując z poglądami przeciw­nymi żadnej merytorycznej dyskusji, budzi poważne obawy o motywy jego działania w tej sprawie.

W drugiej kwestii ks. J. Mikrut przyłącza swój głos do chóru środowisk skrajnie liberalnych, roz­wścieczonych inicjatywą poselską (grudzień 2006 r.), zmierzającą do nadania na drodze uchwały przez Sejm RP tytułu Jezus Król Polski. Wyraźnie słychać w jego wywodach ten sam jęk buntu i drwin wyrażanych wtedy wobec wspomnianego projektu uchwały przez arcybiskupów: J. Życińskiego, S. Głodzia, bp. T. Pieronka, przez księży K. Sowę, W. Bocka, R. Indrzejczyka, przez parlamentarzystów J. Senyszyn, J. Gowina i wielu innych, wsławionych swą pobożnością i teologiczną wiedzą.

Wystarczy przeczytać parę pierwszych zdań omawianego artykułu, by zacząć ze zdumieniem przecierać oczy, gdzie tu jakaś logika myślenia i teologiczna rzetelność. Czytamy: Intronizacja to decyzja, wybór, wyznanie wiary (…), a nie nadawanie tytułu. Nieco dalej autor odwoła się do malowniczego przykładu, którego wymowa jest całkowicie sprzeczna z powyższym twierdzeniem. Prosty przykład: ślub i życie po ślubie. Najpierw jest wybór, decyzja dotycząca osoby, potem życie dla niej. Jeśli ks. J. Mikrut chciałby być w swym rozumowaniu konsekwentny, to musiałby stwierdzić, że osoba poślubiona nie otrzymuje równocześnie tytułu „męża” lub „żony”, bo ślub – wg tej logiki – to nie nadawanie tytułu.

Twierdzi, że Jezus to Król królujący przez Serce, przez miłość. Stwierdzenie to jest dziwolągiem lingwistycznym, bo króluje się „nad” a nie „przez”.

Następne genialne odkrycie teologa, znawcy duchowości chrześcijańskiej: Intronizacja Serca Króla królów i Pana panujących jest punktem wyjścia; poświęcenie Boskiemu Sercu punktem dojścia. Trzeba stwierdzić, że albo pomieszało się coś Panu Bogu w Objawieniu, albo w głowie ks. J. Mikruta, gdyż praktyka poświęcenia (1675 ) wyprzedza o ponad 200 lat praktykę intronizacji (początek XX wieku). Widać, że ks. J. Mikrut z góry powziął zamiar bałamucenia w głowach ludzi, którzy jeszcze szczerze wierzą w Boga, kochają Ojczyznę i mają zaufanie do niego, skoro nie cofa się przed kłamstwem i niedorzecznościami, by tylko zwalczać Jezusa Króla Polski.

Następny bezsensowny banał brzmi: Królowanie Jezusa Chrystusa realizuje się poprzez poświęcenie się Jego Sercu. Ks. J. Mikrut nie odróżnia tu czynności Boskiej od ludzkiej i znów powtarza grafomańsko „królowanie przez”.Przeanalizowane powyżej zdania, to dopiero początek artykułu, a im dalej tym gorzej.

Nieprawdziwe jest twierdzenie, że Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla inspiruje nauka papieży XX wieku.

Nieprawdziwe jest też kolejne stwierdzenie, poprzedzone pytaniem: Kto jest kompetentny dokonywać aktów intronizacji? Osobiście – każdy, nikt w czyimś imieniu. Ale już w następnym zdaniu autor sam sobie zaprzecza pisząc, że głowa rodziny może dokonać takiego aktu w imieniu jej członków bę­dących w rozłące lub separacji. Jednakże ta hipermanipulacja ujawniona w tym rozumowaniu, jest ks. J. Mikrutowi potrzebna, by mógł zakwestiono­wać to, do czego cały czas zmierzał krętymi ścieżka­mi, tj. do zakwestionowania tytułu Jezus Król Polski i działań do nadania tego tytułu zmierzających.

Zademonstrowana tu przewrotność ks. J. Mi­kruta jest iście diabelska, bo z jednej strony zwal­cza starania w Sejmie RP osób świeckich o nadanie tytułu Jezus Król Polski, a z drugiej strony, tak jak paw rozpościera ogon pełen kolorów, by się za nim ukryć, tak on skrywa swoje szalbierstwo pod osłoną słodkich słów sławiących Jezusa Króla i osób za­angażowanych w Intronizację. W wywodzie, który nastąpi, nadal dopuści się błędów logicznych, ale widocznie cel usprawiedliwia środki. Odwołuje się do rozdziału Kościoła od państwa, by zaraz w kon­kluzji stwierdzić, że przedstawiciele Państwa (…) dokonują takiego Aktu Intronizacji (…) w łączności z Kościołem i w Kościele. Po czym stwierdza: Dla­tego niezrozumiała wydaje się inicjatywa niektórych posłów ubiegłej kadencji, którzy w parlamencie – instytucji świeckiej, podejmowali decyzję o nada­niu Chrystusowi nowego tytułu, który może nadać tylko Kościół. Dla wyjaśnienia podam, że inicjatywa poselska nadania tytułu Jezus Król Polski z okazji hi­storycznych rocznic nie miała nic wspólnego z Introni­zacją Chrystusa Króla, ani tym bardziej z Intronizacją Jego Serca, ani jeszcze bardziej nie była aktem reli­gijnym. Był to zwykły proceduralny akt o charakterze historyczno-patriotycznym, wnioskowany na drodze uchwały uchwalanej przez Sejm RP.

Zaślepienie ks. J. Mikruta, powodujące utożsa­mianie przez niego całkowicie różnych pojęć (Intro­nizacji z nadaniem tytułu Jezus Król Polski), można wytłumaczyć albo jego niezrozumieniem, nacecho­wanym wrogością wobec tytułu Jezus Król Polski, albo bardzo przemyślaną i konsekwentnie realizowa­ną działalnością, której celem jest niedopuszczenie do nadania Panu Jezusowi tytułu Jezus Król Polski.

Być może posądzenie ks. J. Mikruta o działal­ność agenturalną byłoby na wyrost, bo za pogląda­mi tego księdza może kryć się zwykła ociężałość umysłowa. Tak czy tak, umożliwianie mu na ła­mach Naszego Dziennika i przez rozgłośnię Radia Maryja bałamutnego wypowiadania się na tematy z punktu duchowego najistotniejsze dla naszego Narodu jest niezrozumiałe również z tego wzglę­du, że oba te środki przekazu stosują ścisłą cenzurę treści niechcianych. Niezrozumiała jest też postawa władz zakonnych ks. J. Mikruta, wielokrotnie bła­ganych i napominanych odnośnie do jego działalności.

Dlatego postawię powyższym Instytucjom pytanie: Czy zdrada Jezusa Króla Polski jest na Was wymuszona, czy też utożsamiacie się z głoszonymi poglądami przez ks. J. Mikruta? Do postawienia powyższego pytania czuję się jak najbardziej upoważniony, powołując się już tylko na tekst jednego, spontanicznego protestu, podpisanego przez tysiące ludzi i skierowanego do wymienionych przeze mnie Instytucji:PROTEST

Czytelnicy Naszego Dziennika oraz odbiorcy Radia Maryja i TV Trwam wyrażają stanowczy protest na oburzający nas fakt bezprecedensowej cenzury zastosowanej przez te media wobec projektu uchwały złożonego przez grupę katolickich posłów do Prezydium Sejmu o nadanie Panu Jezusowi tytułu: Jezus Król Polski. Podczas gdy wszystkie dzienniki w dniach 20-21 grudnia rozpisywały się na pierwszych stronach o tym wydarzeniu, w Naszym Dzienniku nie poświęcono tej najważniejszej dla naszej Ojczyzny sprawie ani jednego zdania. Także niekatolickie rozgłośnie radiowe i telewizyjne podawały w każdych wiadomościach tę informację, próbując przy tym na wszelkie sposoby wykpić naszą wiarę i przy okazji znieważyć Jezusa Chrystusa, naszego Króla, a „nasze” media nabrały wody w usta. Chcemy wiedzieć dlaczego, by dowiedzieć się czegoś więcej o tym dziejowym dla Polski wydarzeniu, zostaliśmy zmuszeni do kupowania dzienników i słuchania rozgłośni do tej pory zatruwających ducha naszego Narodu?

Oczekujemy także wyjaśnień, dlaczego sprawa nadania przez Sejm RP Panu Jezusowi tytułu: Jezus Król Polski, dla ludzi wierzących równoznaczna z ocaleniem Polski, została przez Radio Maryja, TV Trwam oraz Nasz Dziennik zupełnie przemilczana, jakby w ogóle się nie zdarzyła.

Jeszcze raz żądamy wyjaśnień w tej sprawie i dopóki ich nie uzyskamy, postawa ta będzie kładła się głębokim cieniem żalu wobec „naszych” mediów, które nie tylko nie stanęły w obronie najświętszych dla nas wartości, ale w ogóle nie przyznały się do Jezusa Króla Polski.Cóż do wymowy tego tekstu dodać? Chyba tylko to, że po paru dniach na łamach Naszego Dziennika w tej sprawie wypowiedziała się jedynie niejaka p. Ewa Nosiadek, stanowczo odcinająca się w imieniu Wspólnot Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla Wszechświata od omawianej inicjatywy poselskiej.

Maryjo, Królowo Polski, broń Radia Maryja, TV Trwam i Naszego Dziennika przed wilkami w owczych skórach.

Józef KureckiŹródło: Biuletyn "Samorządnej Polski" nr 6 (2008)
Liberał to fanatyk na rzecz niezależności, który wychwala ją w każdej dziedzinie, aż do granic absurdu(abp, Marceli Lefebvre)

Awatar użytkownika
Gitka
Posty: 521
Rejestracja: 29 października 2009, 13:13
Lokalizacja: pomorskie

Post autor: Gitka » 3 grudnia 2010, 22:16

Jutro uroczystości z okazji XIX rocznicy powstania RM i chociaż sympatyków tej rozgłośni będzie mniej niz rok, czy dwa lata temu/tak myślę/, to jednak RM trwa i trwać będzie.

Awatar użytkownika
Gitka
Posty: 521
Rejestracja: 29 października 2009, 13:13
Lokalizacja: pomorskie

Post autor: Gitka » 5 grudnia 2010, 18:23

Tak jak przewidziałam w tym roku było mniej pielgrzymów niż w zeszłym roku na XVIII rocznicy. Wielu przestraszyło się śniegu i mrozu.
Pojechałam i nie żałuję. Uroczystość była jak zwykle piękna.
Wszystko można wysłuchać, lub przeczytać na stronie RM. Było również powtarzane i myślę, że jeszcze będzie w TVTrwam.

Awatar użytkownika
Endek
Posty: 2948
Rejestracja: 24 listopada 2008, 20:37
Lokalizacja: Nieporęcki Las

Post autor: Endek » 5 grudnia 2010, 18:53

[quote="Gitka" Uroczystość była jak zwykle piękna.[/quote]

Pewnie jak zwykle novoordusowa z krasomówstwem ojca Dyrektora .
Liberał to fanatyk na rzecz niezależności, który wychwala ją w każdej dziedzinie, aż do granic absurdu(abp, Marceli Lefebvre)

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty: 17740
Rejestracja: 31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja: Polska

Post autor: Coltrane » 5 grudnia 2010, 19:34

Endek pisze:
Pewnie jak zwykle novoordusowa z krasomówstwem ojca Dyrektora .
Hmm, masz coś do o.Rydzyka. Dziękujmy Bogu, że mamy takiego kapłana.

Awatar użytkownika
adsenior
Posty: 6186
Rejestracja: 25 czerwca 2009, 04:06
Lokalizacja: Łódź

Post autor: adsenior » 5 grudnia 2010, 20:32

Nie wiem co Pan Józef ma za "anty" do Ojca Rydzyka? Wszak to dzięki niemu, jego odwadze i wytrwałości, głos prawdy może przebijać się, przez zalew kłamst i jadów, wylewanych przez polskojęzyczne "merdia"!

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty: 17740
Rejestracja: 31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja: Polska

Post autor: Coltrane » 5 grudnia 2010, 22:17

adsenior pisze:Nie wiem co Pan Józef ma za "anty" do Ojca Rydzyka? Wszak to dzięki niemu, jego odwadze i wytrwałości, głos prawdy może przebijać się, przez zalew kłamst i jadów, wylewanych przez polskojęzyczne "merdia"!
Widocznie Pan Józef tak nie uważa .... :-/

sonia
Posty: 6384
Rejestracja: 7 grudnia 2008, 15:50
Lokalizacja: z Polski

Post autor: sonia » 6 grudnia 2010, 10:59

Gitka, serd pozdrawiam i dzięki za Twoje Dobre słowo o Naszym Radio

Awatar użytkownika
Endek
Posty: 2948
Rejestracja: 24 listopada 2008, 20:37
Lokalizacja: Nieporęcki Las

Post autor: Endek » 6 grudnia 2010, 11:30

adsenior pisze:Nie wiem co Pan Józef ma za "anty" do Ojca Rydzyka? Wszak to dzięki niemu, jego odwadze i wytrwałości, głos prawdy może przebijać się, przez zalew kłamst i jadów, wylewanych przez polskojęzyczne "merdia"!
Niestety kierownictwo samo stosowało podobne metody wobec wszystkich narodowców w Polsce. Niech Pan zatem nie wymaga wzajemności.


Coltrane pisze:
Endek pisze:
Pewnie jak zwykle novoordusowa z krasomówstwem ojca Dyrektora .
Hmm, masz coś do o.Rydzyka. Dziękujmy Bogu, że mamy takiego kapłana.
Tak, mam za wrogość do czysto polskiej LPR, babranie się w modernizmie i nienawiść wobec tzw. ,,lefebrystów" .Tyle wystarczy.
Liberał to fanatyk na rzecz niezależności, który wychwala ją w każdej dziedzinie, aż do granic absurdu(abp, Marceli Lefebvre)

Awatar użytkownika
Gitka
Posty: 521
Rejestracja: 29 października 2009, 13:13
Lokalizacja: pomorskie

Post autor: Gitka » 7 grudnia 2010, 17:00

Radio Maryja trwa i trwać będzie, nawet "endecy"pokroju Endeka go nie pokonają.

Awatar użytkownika
adsenior
Posty: 6186
Rejestracja: 25 czerwca 2009, 04:06
Lokalizacja: Łódź

Post autor: adsenior » 7 grudnia 2010, 17:40

Ja w przeciwieństwie do Pana Józefa, bardzo się cieszę, ze istnieje ktoś taki Jak o.Rydzyk i jego dzieło! Panie Józefie, nie ma ideałów, ja również nie ze wszystkimi poglądami , głoszonymi przez o.Rydzyka się zgadzam, ale naprawdę dużo dobrego, zbudowane przez Niego media zrobiły i robią dla Polski!

Awatar użytkownika
Endek
Posty: 2948
Rejestracja: 24 listopada 2008, 20:37
Lokalizacja: Nieporęcki Las

Post autor: Endek » 7 grudnia 2010, 18:09

Gitka pisze:Radio Maryja trwa i trwać będzie, nawet "endecy"pokroju Endeka go nie pokonają.
Głupiutkaś Gitko!
Kilka lat co miesiąc wpłacałem składki i od samego ojca dyrektora dostawałem co roku pochwały w jadłospisie.Niech sobie RM istnieje, bo ja rozgłośni mieniącej się katolicką źle życzyć nie mogę i nie zamierzam. Natomiast jako ofiarodawca mam prawo oczekiwać od tego radia przyzwoitości i rzetelności. Czy to oznacza że ja chce zniszczyć RM?
Jest takie forum co się zowie moherostrada prowadzone przez znanego powszechnie w internecie Patriotę Kosyniera. On skrupulatnie wyłapał co smaczniejsze kąski cenzurowania zwolenników LPR w politycznych audycjach, przez prowadzących redaktorów w programie zwanym ,,Rozmowy Niedokończone". Tu są dowody.Trzeba wejść w link i odsłuchać stosowne fragmenty.
http://heterykon.blox.pl/html/1310721,2 ... tml?248849


Loża - RADIO MARYJA
MASOŃSKA TV TRWAM


INDOKTRYNACJA I AGITKA
FILOSEMITÓW
Z
GERMANOFILAMI

PiS über ALLES!!!

†
Kropkę nad "i" postawił pan mecenas,
Krzysztof z Helsinek,
oświadczając w Radio Maryja, że to już koniec złudzeń.
Polska już nie jest polska!!!
UKŁAD "R - M" SPEŁNIA SIĘ


"IDZIE WALEC"

"MERKEL - KACZYŃSKI"

†


" Bóg Honor Ojczyzna "
Polska oczekuje na PATRIOTÓW i prawdziwe autorytety w Parlamencie
22:08, heterykon , Pstryk!
Link Dodaj komentarz »
Zdrada

Loża - RADIO MARYJA
MASOŃSKA TV TRWAM

INDOKTRYNACJA I AGITKA FILOSEMITÓW

PiS über ALLES!!!

†
Pan dr Waldemar Gontarski miał odwagę powiedzieć
w Radio Maryja, że Nelly Arnold-Rokita
mówi bez sensu
i nie zgadził się z oceną tej persony przez prof. Wolniewicza.
Zestrachany zakonnik, Piotr Andrukiewicz,
nie miał odwagi wyrzucić z anteny tego światłego patriotę
obserwującego w Polsce i UE realizację spiskowej praktyki
sił wyzbytych z Wartości.


"INTERES NARODOWY"

"ROSZCZENIA NIEMIECKIE"

"OCHRONA ŻYCIA OD POCZĘCIA"

"KONTRAPUNKT"

†

†
Pani Zofia z Bostonu miał czelność powiedzieć
w Radio Maryja, że będzie głosował na
Ligę Polskich Rodzin
by mieć gwarancję, że w Sejmie będą również Polacy.
Rozeźlony zakonnik, Piotr Andrukiewicz,
wyrzucił z anteny tę żarliwą katoliczkę i patriotkę
obserwującą z USA poczynania braci Kaczyńskich, na których głosowała w 2005 roku.


"MAŁE JEST NASZE I UCZCIWE"

"A GDZIE EWANGELIA"

†

†
Pani Maria z Niemiec miał czelność powiedzieć
w Radio Maryja, że będzie też głosować na
Ligę Polskich Rodzin
by uniknąć głosowania na zdradziecki PiS.
Rozeźlony zakonnik, o. Grzegorz,
zwrócił się o pomoc do prof. Nowaka,
by wypchnąć z anteny tę światłą patriotkę
obserwującą w Niemczech zawłaszczanie państwa przez masonerię i kosmopolityczne lobby.


"MAMY PRAWO DO WETA"

"PYTANIE CARYCY ANGELI"

"LEWA NOGA"

"CZARNE PLAMY PiS"

†


" Bóg Honor Ojczyzna "
Polska oczekuje na PATRIOTÓW i prawdziwe autorytety w Parlamencie
20:05, heterykon , Pstryk!
Link Dodaj komentarz »
sobota, 06 października 2007
LPR

LIGA POLSKICH RODZIN

MOŻE URATOWAĆ POLSKĘ


Polacy, Patrioci, Słowianie, przypominam Wam, że w piątek po zmroku dnia 19-10-07r., rozpocznie się szabas i cisza przedwyborcza, a w Lizbonie spełni się nowa targowica. Zacznijcie odliczać te ostatnie dni istnienia suwerennej Polski. POPiSLiD-owe koszerne kanalie już chłodzą szampany!!!
CZY POZWOLICIE NA TĘ ZBRODNIĘ!!!


12:58, heterykon , Pstryk!
Link Dodaj komentarz »
środa, 03 października 2007
Sumienie_LPR

Loża - RADIO MARYJA

MASOŃSKA TV TRWAM

†
Pan Zbigniew z Filadelfii miał czelność powiedzieć
w Radio Maryja, że będzie głosował na
Ligę Polskich Rodzin
by uniknąć głosowania na masoński PiS.
Rozeźlony zakonnik, Piotr Andrukiewicz,
wyrzucił z anteny tego światłego patriotę
obserwującego w USA zawłaszczanie państwa przez masonerię i syjonistyczne lobby.


†

.

SUMIENIE RADIA MARYJA

TV TRWAM

†
Pan Jacek z Łodzi miał czelność ogłosić na antenie
Radia Maryja, że PiS zdradził wyborców
i dokonał wielu ustawowych oszustw.
Rozeźlony zakonnik, Piotr Andrukiewicz,
wywalił i tego starszego pana z anteny.
Ten Piotruś, to też klasyczne - Dwa w Jednym !

†


Polacy, jedyna dama i wierna Polsce patriotka
zatroskana o studencką młodzież kształcącą się w kręgu wpływów
zakonnika, Tadeusza Rydzyka, to
prof. dr hab. Anna Raźny

"Wyjazd do pracy, który miał być szansą na rozwój i zarobienie pieniędzy, okazuje się w wielu przypadkach dramatycznym wyborem życiowym.
Na ten aspekt emigracji, noszący już znamiona "drenażu mózgów", zwróciła uwagę prof. Anna Raźny."

dyr. Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ,
która odważnie i wbrew oczekiwaniom pogubionego etycznie zakonnika
przyjeła propozycję LPR by zaszczyciła swą obecnością
na pozycji nr 1 listę kandydatów na posła RP w Toruniu.
Polecam wysłuchanie kilku wspaniałych wypowiedzi tej odważnej i niezależnej kobiety
kochającej Polskę, Rodzinę i Prawdę.

Zagrożenia płynące z Deklaracji Berlińskiej (2007-03-27)

Szczyt G8 w Heiligendamm w Niemczech oraz wizyta Prezydenta Busha w Polsce (2007-06-09)

Jak oceniać wyniki prowadzonych rozmów szczytu UE? (2007-06-25)

Sytuacja w Polsce (2007-08-03)
Autor: prof. dr hab. Anna Raźny - wykładowca UJ i WSKSiM

" Bóg Honor Ojczyzna "
Polska oczekuje na takie damy i autorytety w Parlamencie
Liberał to fanatyk na rzecz niezależności, który wychwala ją w każdej dziedzinie, aż do granic absurdu(abp, Marceli Lefebvre)

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty: 17740
Rejestracja: 31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja: Polska

Post autor: Coltrane » 7 grudnia 2010, 18:10

adsenior pisze:Ja w przeciwieństwie do Pana Józefa, bardzo się cieszę, ze istnieje ktoś taki Jak o.Rydzyk i jego dzieło! Panie Józefie, nie ma ideałów, ja również nie ze wszystkimi poglądami , głoszonymi przez o.Rydzyka się zgadzam, ale naprawdę dużo dobrego, zbudowane przez Niego media zrobiły i robią dla Polski!
Tutaj zgodzę się z p. Adseniorem. Też mam pretensje do o.Rydzyka za poparcie Krzaklewskiego, zamiast Łopuszańskiego. Ostatecznie okazało się że popieranie Krzaklewskiego nic nie dało, bo nie dość że Krzaklewski był dopiero trzeci, ale Kwach wygrał w pierwszej turze .... A gdyby RM poparło Łopuszańskiego, i ten zdobył np. 15% poparcia, to na tym można by było budować przyszłość polskiej prawicy. No ale tego już nie cofniemy, a trzeba iść naprzód. I czy chcemy czy nie, to tylko RM nam pozostało, i tylko z nim możemy jeszcze coś w Polsce zmienić. RM jest głosem prawdy. I każdy, komu zależy na naszej Ojczyźnie, powinien popierać RM. Nie ma co się obrażać za błędy z przeszłości. Bez RM nie jesteśmy w stanie zaistnieć, a tworzyć coś nowego od nowa, to głupota. RM ma już ustabilizowaną pozycję i w Polsce i na świecie. I na pewno poprze formację prawdziwie polską, gdyby taka powstała.

Awatar użytkownika
adsenior
Posty: 6186
Rejestracja: 25 czerwca 2009, 04:06
Lokalizacja: Łódź

Post autor: adsenior » 7 grudnia 2010, 18:30

Również muszę się zgodzić z Panem Coltrane. Wszak media toruńskie, to już ostatki naszych POLSKICH MEDIÓW, w których nie znieważa się Polski i Polaków. Gdzie pokazuje się jak to polskojęzyczne media stosują kłamstwa i półprawdy, po to tylko by Naród Polski postponować, by wykształcać kompleksy zaścianka.

Awatar użytkownika
Endek
Posty: 2948
Rejestracja: 24 listopada 2008, 20:37
Lokalizacja: Nieporęcki Las

Post autor: Endek » 8 grudnia 2010, 13:17

adsenior pisze:Również muszę się zgodzić z Panem Coltrane. Wszak media toruńskie, to już ostatki naszych POLSKICH MEDIÓW, w których nie znieważa się Polski i Polaków. Gdzie pokazuje się jak to polskojęzyczne media stosują kłamstwa i półprawdy, po to tylko by Naród Polski postponować, by wykształcać kompleksy zaścianka.
Chciałbym, aby tak było? A jak jest, każdy widzi.Gdyby tak RM zechciało życzliwiej spojrzeć na tradycyjnie katolickie zgromadzenia np. FSSPX i nie poświęcać się wyłącznie dla skompromitowanej ostatecznie partii PiS,to nabrałbym pozytywnego przeświadczenia o tej rozgłośni.W latach 90 tych wierzyłem głęboko w słuszność idei RM, a teraz tą wiarę utraciłem.
Liberał to fanatyk na rzecz niezależności, który wychwala ją w każdej dziedzinie, aż do granic absurdu(abp, Marceli Lefebvre)

ODPOWIEDZ