W obronie Telewizji TRWAM

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
DarekMirror
Posty:1347
Rejestracja:6 listopada 2011, 02:56
Lokalizacja:Polska

Post autor: DarekMirror » 3 stycznia 2014, 07:35

Słyszeliście co ma do powiedzenia o Radiu Maryja profesor Bogusław Wolniewicz ?

Tu jego krótka i zwięzła wypowiedź : http://www.youtube.com/watch?v=_V1J_9xdEg0

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 3 stycznia 2014, 08:28

DarekMirror pisze:Słyszeliście co ma do powiedzenia o Radiu Maryja profesor Bogusław Wolniewicz ?
[center][youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_V1J_9xdEg0[/youtube][/center]

Piękna wypowiedź prof. Wolniewicza. Zwięzła, jasna i klarowna wypowiedź o fenomenie Radia Maryja.

Trzeba tu nadmienić, że jest to wypowiedź z 2002 roku, ale jakże wciąż aktualna.

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 1 lutego 2014, 08:42

Ojciec Rydzyk w "Naszym Dzienniku": przeszkody pokonane.

Te­le­wi­zja Trwam roz­pocz­nie emi­sję na mul­ti­plek­sie o 24:00 z 14 na 15 lu­te­go. Pierw­szy punkt pro­gra­mu to msza św. przed Cu­dow­nym Ob­ra­zem Matki Bożej na Ja­snej Górze - za­po­wia­da w "Na­szym Dzien­ni­ku" o. Ta­de­usz Ry­dzyk. Re­demp­to­ry­sta dzię­ku­je pre­ze­so­wi TVP i od­po­wia­da na oskar­że­nia swo­ich prze­ciw­ni­ków. - O tym, że mamy ja­kieś "im­pe­rium", mówią ci, któ­rzy roz­gra­bi­li Pol­skę - wy­ja­śnia.

O. Tadeusz Rydzyk O. Tadeusz Rydzyk Foto: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta
Sta­cja o. Ta­de­usza Ry­dzy­ka w lipcu ubie­głe­go roku otrzy­ma­ła kon­ce­sję na nada­wa­nie w sys­te­mie na­ziem­nej te­le­wi­zji cy­fro­wej wraz z trze­ma in­ny­mi pro­gra­ma­mi. Bę­dzie nada­wać z mul­ti­plek­su pierw­sze­go (MUX 1), które tym­cza­so­wo zaj­mu­je te­le­wi­zja pu­blicz­na. W spra­wie przez kilka mie­się­cy to­czy­ła się de­ba­ta, bo pier­wot­nie Te­le­wi­zja Trwam kon­ce­sji nie otrzy­ma­ła.

O szcze­gó­łach i pla­nach na naj­bliż­sze mie­sią­ce w "Na­szym Dzien­ni­ku" mówi o. Ta­de­usz Ry­dzyk. Re­demp­to­ry­sta dzię­ku­ję pre­ze­so­wi TVP Ju­liu­szo­wi Brau­no­wi, że umoż­li­wił mu wy­star­to­wa­nie z emi­sją już o go­dzi­nie 24 w nocy z 14 na 15 lu­te­go.

- Pan pre­zes bar­dzo życz­li­wie pod­szedł do spra­wy, za co mu bar­dzo dzię­ku­je­my. Przy oka­zji życzę, aby TVP pro­mo­wa­ła tylko to, co dobre, nie wpi­sy­wa­ła się nigdy w atak na Ko­ściół - stwier­dza.

Oj­ciec Ry­dzyk tłu­ma­czy też, że sy­gnał MUX-1 do­cie­ra do 99,5 proc. miesz­kań­ców kraju, a TV Trwam bę­dzie po­wszech­nie do­stęp­na. - Zmia­ny w te­le­wi­zyj­nej ra­mów­ce będą nie­wiel­kie - za­po­wia­da re­demp­to­ry­sta. Jak do­da­je, moż­li­wo­ści są ogrom­ne, ale na wiele rze­czy te­le­wi­zji nie stać. - Bę­dzie­my się roz­wi­jać stop­nio­wo - za­po­wia­da.

Radio Maryja jest niezależne, bo utrzymują je słuchacze.

O. Tadeusz Rydzyk
Mie­sięcz­ny koszt obec­no­ści Radia Ma­ry­ja i Te­le­wi­zji Trwam w ete­rze, to ok. 2,5 mln zł; za­kon­nik liczy więc na wspar­cie ludzi. Ujaw­nia, że już zgła­sza­ją się re­kla­mo­daw­cy, ofe­ru­jąc pro­mo­cyj­ne ceny za re­kla­mę, niż­sze niż w in­nych te­le­wi­zjach.

- Przez re­kla­my te­le­wi­zyj­ne można wyjść z pro­duk­tem do sze­ro­kiej wi­dow­ni. Dbamy jed­nak o to, aby re­kla­ma była etycz­na. Nie może być za­prze­cze­niem etyki ka­to­lic­kiej. W Te­le­wi­zji Trwam nie bę­dzie wiel­kich blo­ków re­kla­mo­wych, nie bę­dzie­my też prze­ry­wa­li pro­gra­mu re­kla­ma­mi. Re­kla­my będą emi­to­wa­ne przed pro­gra­ma­mi i po nich - pod­kre­śla o. Ry­dzyk.

Re­demp­to­ry­sta od­po­wia­da też jego prze­ciw­ni­kom. - Radio Ma­ry­ja jest nie­za­leż­ne, bo utrzy­mu­ją je słu­cha­cze. Nasi prze­ciw­ni­cy kła­mią, że mamy ja­kieś "im­pe­rium", wiel­kie pie­nią­dze. Tak mówią, ci któ­rzy mają naj­wię­cej, któ­rzy roz­gra­bi­li Pol­skę, do­ro­bek po­ko­leń - stwier­dza.

Przy­zna­je też, że nie boi się ewen­tu­al­nych kar za swoją pracę i bycie "nie­po­praw­nym po­li­tycz­nie". - Mamy być od­waż­ny­mi gło­si­cie­la­mi praw­dy. Ucho­waj nas, Boże, od mier­no­ty, od przyj­mo­wa­nia po­sta­wy ka­me­le­ona, od przy­sto­so­wy­wa­nia się do tego świa­ta - tłu­ma­czy.

Cały wy­wiad w "Na­szym Dzien­ni­ku".

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Post autor: AnnaE » 2 lutego 2014, 00:43

W tej spawie nadal jestem niewiernym Tomaszem. Ujrzę, to uwierzę.

Awatar użytkownika
DarekMirror
Posty:1347
Rejestracja:6 listopada 2011, 02:56
Lokalizacja:Polska

Post autor: DarekMirror » 4 lutego 2014, 05:09

Wierzycie że Tv Trwam zaistnieje 15 lutego na multipleksie, czy szykują jakąś niespodziankę aby temu zapobiec ?

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 4 lutego 2014, 08:35

DarekMirror pisze:Wierzycie że Tv Trwam zaistnieje 15 lutego na multipleksie, czy szykują jakąś niespodziankę aby temu zapobiec ?
Wszystkiego można po tych bolszewickich zaprzańcach się spodziewać. To złodzieje wyciągające pieniądze, gdzie tylko się da. TRWAM płaci za koncesję, a nie może nadawać. Kpią sobie z katolików w żywe oczy. Taki TVN ma kilka stacji na multiplexie, a katolicy do dzisiaj nie mają tej swojej jednej jedynej. Polską rządzą antykatolicy i wrogowie Kościoła Katolickiego, bo czyż prawdziwi katolicy robili by wszystko, aby TRWAM nie miała miejsca na multiplexie i nie mogła nadawać ? :roll:

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Post autor: AnnaE » 4 lutego 2014, 10:13

UPC przysłała komunikat, żeby do 15 II przestroić odbiornik w związku z wejściem na MUX2 jakichś programów dla dzieci. O Trwam ani słowa :(

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 4 lutego 2014, 13:23

AnnaE pisze:UPC przysłała komunikat, żeby do 15 II przestroić odbiornik w związku z wejściem na MUX2 jakichś programów dla dzieci. O Trwam ani słowa :(
Co tam jakaś katolicka telewizja ... :-/
Ważne że TVN ma kilka kanałów. Że dzieci będą miały ciekawe programy. Może o gender ? :roll:

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 15 lutego 2014, 09:29

Elżbieta Kruk w "Naszym Dzienniku": katolicy rozbijają układ

- Dla Te­le­wi­zji Trwam ba­ta­lia o miej­sce na mul­ti­plek­sie skoń­czy­ła się po­zy­tyw­nie tylko dla­te­go, że w jej obro­nę za­an­ga­żo­wa­ła się świa­do­ma swo­ich praw część spo­łe­czeń­stwa - mówi "Na­sze­mu Dzien­ni­ko­wi" Elż­bie­ta Kruk. Po­słan­ka PiS mówi dalej, że "jeśli spoj­rzeć na prze­kaz pły­ną­cy z me­diów tzw. głów­ne­go nurtu, zwłasz­cza z te­le­wi­zji, to ci­śnie się na usta py­ta­nie: czy to w ogóle są pol­skie media?".

Nie­mal całe so­bot­nio-nie­dziel­ne wy­da­nie ga­ze­ty jest po­świę­co­ne in­au­gu­ra­cji Te­le­wi­zji Trwam na MUX-1. Była sze­fo­wa Kra­jo­wej Rady Ra­dio­fo­nii i Te­le­wi­zji w ob­szer­nym wy­wia­dzie pod­su­mo­wu­je ba­ta­lię o przy­dzie­le­nie kon­ce­sji ka­to­lic­kiej roz­gło­śni. Jej zda­niem wszel­kie trud­no­ści z tym zwią­za­ne są kon­se­kwen­cją usta­leń Okrą­głe­go Stołu, pod­czas któ­re­go za­war­to m.​in. po­ro­zu­mie­nie do­ty­czą­ce rynku me­dial­ne­go.

Ciśnie się na usta pytanie: czy to w ogóle są polskie media?

Elżbieta Kruk
- Jeśli spoj­rzeć na prze­kaz pły­ną­cy z me­diów tzw. głów­ne­go nurtu, zwłasz­cza z te­le­wi­zji, to ci­śnie się na usta py­ta­nie: czy to w ogóle są pol­skie media? Nie mówię o pol­sko­ści w sen­sie wła­sno­ści, ale o tym, co te media pre­zen­tu­ją. Szcze­gól­nie po 2010 r., po tra­ge­dii smo­leń­skiej, widać, że in­te­re­sy na­szych wschod­nich i za­chod­nich są­sia­dów są dla me­diów waż­niej­sze niż pol­ska racja stanu i dobro Na­ro­du - twier­dzi Elż­bie­ta Kruk.

I do­da­je, że "o ogól­nej linii pro­gra­mo­wej de­cy­du­ją wła­ści­cie­le. Gdzie te de­cy­zje są po­dej­mo­wa­ne, tego nie wiemy. Przy­pusz­czal­nie jest to jeden ośro­dek, bo prze­rzu­ca­jąc ka­na­ły wszę­dzie na­po­ty­ka­my tę samą nar­ra­cję, łącz­nie z te­le­wi­zją pu­blicz­ną".

- Dla­te­go - zda­niem roz­mów­czy­ni "NDz" - tak wiel­kie na­dzie­je wią­za­ne są z Te­le­wi­zją Trwam, która mówi wła­snym gło­sem, wy­ła­mu­je się z chóru. (...) Jest to je­dy­ny nadaw­ca, który łamie mo­no­pol in­for­ma­cyj­no-pro­pa­gan­do­wy na rynku te­le­wi­zji na­ziem­nej.(...) Teraz nawet ten, kto nie oglą­da Te­le­wi­zji Trwam, może tra­fić na nią przy­pad­kiem, prze­łą­cza­jąc ka­na­ły. A nuż zo­ba­czy, że coś, o czym sły­szał z in­nych me­diów, przed­sta­wia się zu­peł­nie ina­czej i to go za­sta­no­wi? To może być ka­my­czek, który uru­cho­mi la­wi­nę. Mam na­dzie­ję, że tak bę­dzie - kon­klu­du­je była sze­fo­wa KRRiT.

(PG;jsch)

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Post autor: AnnaE » 15 lutego 2014, 11:01

Jest!
Oglądałam Mszę św. o północy.
Bogu dzięki i ludziom dobrej woli.

+++

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

On nigdy nie zwątpił!

Post autor: AnnaE » 15 lutego 2014, 11:37

Wypowiedź o. Tadeusza Rydzyka podczas Mszy św. dziękczynnej za uzyskanie miejsca dla Telewizji Trwam na multipleksie

Dziękujemy za solidarność w walce o wolność słowa

Słowo o. Tadeusza Rydzyka CSsR, dyrektora Radia Maryja i TV Trwam skierowane do wiernych podczas Mszy św. dziękczynnej sprawowanej na Jasnej Górze, w nocy z 14 na 15 lutego 2014 r. w czasie rozpoczęcia nadawania TV Trwam na cyfrowym multipleksie.

Kochani, tak jak powiedział w homilii ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; a przypomniał nam, że 14 lutego 1953 r. ks. kard. Stefan Wyszyński, Sługa Boży, Prymas Tysiąclecia, widząc co dzieje się w Polsce, widząc jaka jest sytuacja powiedział: „Wszystko postawiłem na Maryję Jasnogórską”, a później został uwięziony i wydawało się, że to już koniec.

Pamiętam, 2 lutego 1981 r. jechałem z młodzieżą maturalną na Jasna Górę z pięknego miasta Szczecinka – dziękujemy Wam za te śpiewy ze Szczecinka – i wtedy dowiedzieliśmy się, że Ksiądz Prymas jest w Gnieźnie. Poprosiliśmy kapelana prymasa, księdza prałata Piaseckiego czy możemy spotkać się. On mówi: „najwyżej 5 minut”. Młodzież było tak liczna, że nie mogliśmy się pomieścić w korytarzu Pałacu Prymasowskiego. Za chwile zszedł Ksiądz Prymas w pocerowanej czarnej sutannie, a ja taki nieśmiały mówię: „Księże Prymasie, przychodzimy do człowieka, bez którego Polska nie była by taka jaka jest. Może byśmy już po polsku nawet nie mówili. Bez którego nie moglibyśmy wyznawać wiary naszej, tak jak to jest w ościennych krajach; bez którego nie mielibyśmy Papieża Polaka”. On odwrócił się do poręczy, chwycił się i mówi: „Nie, nie to nie ja, to Maryja. Uwierzcie mi. Jak nie wierzycie Prymasowi polskiemu to uwierzcie człowiekowi staremu. Uwierzcie mi, wszystko postawiłem na Maryję. To ona wszystko zrobiła, postawcie na Maryję !”

Kochani, Ojciec Święty Jan Paweł II, na pewno niejeden z nas to słyszał w Radiu Maryja, gdy ostatni raz był w Stanach Zjednoczonych jako kardynał w sierpniu 1976 r., w czasie ostatniego swojego wystąpienia we wstrząsających słowach opisał kryzys Kościoła i świata. Mówił: „Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego, ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem, a antykościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Bożej Opatrzności. Jest to czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności”.

Przyszło zwycięstwo, bo to jest zwycięstwo. Co prawda to nie jest jeszcze demokracja, na 56. miejsc na multipleksie tylko jedno przyznano katolikom, to chyba nie jest demokracja. A pozostałe dano części liberalno-lewicowej (libertyńskiej). To nie jest demokracja, ale my dziękujemy Panu Bogu, Matce Najświętszej i wszystkim ludziom – to jest zwycięstwo ludzi solidarnych w modlitwie i działaniu, wszystkich ludzi!

Dziękujemy Wam, księża arcybiskupi i biskupi. Dziękujemy księżom kardynałom, całemu Episkopatowi Polskiemu na ręce tu obecnych pasterzy. Dziękujemy Wam! Dziękujemy Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, przyjacielowi księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego.

Dziękujemy za każde dobre słowo, za każdy gest również ze Stolicy Apostolskiej. Byliśmy świadkami tej wielkiej miłości w czasie ostatniej naszej pielgrzymki. W dyplomacji liczy się każdy gest i trzeba umieć to odczytać. Dziękujemy wszystkim pasterzom Kościoła za solidarność w walce o wolność słowa. Wszystkim poszczególnym księżom biskupom, nie wymieniam żadnego, by kogoś nie pominąć. Dziękujemy! Są tutaj parlamentarzyści. Dziękujemy! Niezależnie czy to jest PiS czy Solidarna Polska, ale to jest katolicka Polska, i za to dziękujemy. Pamiętamy te wszystkie debaty, komisje. Dziękujemy każdemu z osobna, wszystkim, poszczególnym duszpasterzom jeszcze raz, siostrom zakonnym modlącym się za Rodzinę Radia Maryja i TV Trwam. Dziękujemy wszystkim ludziom: chorym, cierpiącym. Wszystkim, którzy w samorządach, w radach miast, gmin, w sołectwach inspirowali przeróżne uchwały, protesty. Tym, którzy organizowali marsze, przynajmniej 200 marszów w Polsce i w świecie. Wszystkim dziękujemy. To jest zwycięstwo wszystkich z Panem Bogiem, z Maryją, solidarnych w miłości, solidarnych w modlitwie i działaniu.

Kochani, dzisiaj jest już 15 lutego. Pamiętamy co było14 lutego: znaki czasu trzeba odczytywać. 29 stycznia dostaliśmy rezerwację częstotliwości na multipleksie. 29. stycznia, 16 lat temu był wydrukowany pierwszy „Nasz Dziennik”, ale też 29. stycznia innego roku został wyprowadzony sztandar PZPR. Nie znaczy to, że został wyprowadzony marksizm. Widzimy jego skutki, widzimy tę nową lewicę. Nie łudźmy się. Na te czasy Pan Bóg daje nam Miłosierdzie Boże. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: „Daję Wam Boże Miłosierdzie”. Czy to jest przypadek ? Ktoś mówił, że ten, multipleks będzie od 14 lutego, mówię a nie daj Boże na św. Walentego, co oni z tego zrobią? Ja wiem, że św. Cyryl i Metody, ale zagłuszą świętym Walentym i walentynkami. Św. Walenty to jest chyba patron chorych psychicznie (tak, oni też potrzebują); to bardzo porządny święty. Patrzymy: 15. lutego – imieniny siostry Faustyny, rocznica śmierci bł. ks. Michała Sopoćki. Boże Miłosierdzie znowu do nas mówi na te czasy.

Życzę wszystkim, byśmy przyjmowali Boże Miłosierdzie, byśmy mieli miłosierdzie dla siebie nawzajem. W Polsce musimy się uczyć wspólnie działać. Pewnie nie będzie tak, że my będziemy zgadzać się ze wszystkim. Wystarczy, że komuś się fryzura drugiego nie spodoba i już. Nie wolno nam się dać dzielić. Na tych polach, gdzie możemy być razem trzeba działać razem, wspierać się razem, nie dzielić się. Rozmawiać merytorycznie, ale nigdy się nie obrażać. Brzemiona jednych drugich noście. Bo słyszeliśmy, po tym poznają żeście uczniami moimi, jeśli miłość będziecie mieli jedni ku drugim. Jeżeli was prześladują, to nie złorzeczcie; błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, ale nie złorzeczcie, nie przeklinajcie. Złem za złe nie odpłacajcie. Tego się nauczmy. To jest dla mnie przesłanie, to jest prawdziwy przejaw miłosierdzia wtedy Polska będzie znakiem dla całego świata. Ja się cieszę np. kiedy ktoś zostaje biskupem. Jego sukces jest moim sukcesem. Cieszę się, że ktoś jest taki inteligentny, habilitowany. Ja się cieszę jak ojcowie w radiu, zobaczcie – nas jest tylu i my się nie kłócimy. A co wy myślicie, że my nie jesteśmy też ludźmi? I sobie nie zazdrościmy, to jest też ciekawe. To Matka Boża tak prowadzi. Ale sukces o. Jana jest moim sukcesem. Sukces ojca prowincjała jest moim sukcesem. I tak jest. I nie ma co się dzielić. Jeżeli ktokolwiek ma jakiś sukces – dziękujmy. Brzemiona jedni drugich noście. I kochani będzie zwycięstwo. Matka Boża pokazuje nam. To jest wielkie zwycięstwo.

Niektórzy mówią, że nie wierzyli, że dostaniemy to miejsce. Ja nie wątpiłem ani jednego momentu, mówiłem musimy je dostać, co to ma znaczyć? I zwyciężyliście? Zwyciężyliście, wy wszyscy! Te marsze, te prawie 2 lata stania pod Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Wieloletni misjonarz z Afryki poświęcał się z innymi, czy to nie wielkie ? Na deszczu, na chłodzie, zobaczcie tyle działań. I różaniec pokazuje. Będzie zwycięstwo.

Kochani, ale to jest dopiero początek. Jedno miejsce na tych 56. to wcale nie jest demokracja, nie łudźmy się, nie dajmy się oszukać. Polska jest katolicka i my katolicy trzymajmy razem. My Polacy trzymajmy razem. Jak będą ile mówili o Kościele trzymajmy się razem. Nie słuchajmy żadnych resortowych właścicieli ani innych, ale też nie dokuczajmy im, błogosławmy, nie złorzeczmy. Jeszcze raz z całego serca Bóg zapłać wszystkim. Bóg zapłać wszystkim księżom arcybiskupom, wszystkim księżom biskupom i kapłanom. My chcemy służyć jak najlepiej. Radio Maryja czy Telewizja Trwam odbierane w parafii to chyba więcej niż jeden wikary, i niech tak będzie. Kochani trzymajmy razem. Kochajmy Kościół i Ojczyznę. Oddajmy się Matce Bożej tak zupełnie jak zawsze przed tym Cudownym Obrazem. Bądźmy jej rycerzami.

„Maryjo Niepokalana, zawsze Dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień w którym oddałam/ łem się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo- posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza spraw bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie stawał/a się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na Ziemi. Amen”

RIRM

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

POLSAT blokuje TRWAM

Post autor: AnnaE » 18 lutego 2014, 15:15

Niemiła niespodzianka spotkała w sobotę widzów Telewizji Trwam, którzy zakupili dekoder DVB-T Cyfrowego Polsatu. Do wczorajszego południa nie mogli oni oglądać swojej telewizji ani z własnej winy ani z winy nadawcy.

Specjaliści elektronicy ustalili, że wina leżała po stronie urządzenia, które blokowało sygnał Telewizji Trwam. Problemy z odbiorem katolickiej stacji zostały już z niego częściowo usunięte, choć jak twierdzą telewidzowie obraz ciągle się urywa.

Ta sytuacja jest zadziwiająca tym bardziej, że operator Polsatu dużo wcześniej miał informację o tym, na jakiej częstotliwości będzie nadawała TV Trwam. Zarówno sygnał cyfrowy jak i informacje o nadawanym aktualnie programie docierały do tych dekoderów cyfrowego Polsatu, obraz nie był jednak wyświetlany.
- Dystrybutorzy cyfrowej platformy Polsatu potwierdzili zaistniały problem, sprawdzając to na dostępnych w ofercie odbiornikach. Zgłosiliśmy problem operatorowi telekomunikacyjnemu, który nadaje wszystkie programy cyfrowe, naziemne, on zgłaszał to jednostce odpowiedzialnej za zarządzanie siecią – informuje o. Grzegorz Moj CSsR z TV Trwam.

RIRM

ODPOWIEDZ