Rak zabija Polskę!!!

ODPOWIEDZ
Syriusz
Posty: 4297
Rejestracja: 3 października 2008, 14:56

Rak zabija Polskę!!!

Post autor: Syriusz » 24 lutego 2014, 11:16

Rak zabija Polskę!!! Cz.II

Media właściwie nie podawały szeroko tej informacji, tak ważnej dzisiaj dla zdrowia i życia Polaków. W czasie 61 posiedzenia Sejmu RP w dniu 19 lutego 2014 r., zostało przedstawione przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego "Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2012" oraz przyjęty przez Radę Ministrów Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2013 wraz z kierunkami realizacji zadań tego programu na lata 2014 i 2015” i które zostało przyjęte przez Sejm RP głosami posłów PO+PSL!

Źródło:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PorzadekObrad.xsp

W Sprawozdaniu Stenograficznym z 61. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 lutego 2014 r. na stronach 102-121,

Źródło:
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.ns ... siazka.pdf

zapoznamy się ze sprawozdaniem Komisji Zdrowia oraz 10- minutowymi oświadczeniami klubów. Poniżej zamieszczam jedynie wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego oraz oświadczenia Klubów Parlamentarnych: PiS i Solidarnej Polski.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki:
Dzień dobry, panie marszałku, dziękuję uprzej­mie.

Wysoka Izbo! Jeśli pan marszałek pozwoli, ponie­waż sprawozdanie było bardzo wnikliwie, dogłębnie omawiane podczas posiedzenia komisji – po raz pierwszy, po raz drugi – pozwolę sobie w skrótowej formie przedstawić całość tego sprawozdania, zwra­cając uwagę na kilka kluczowych faktów, a mianowi­cie na te sprawy, które są najbardziej innowacyjne z punktu widzenia przyszłości i rozwoju programu.

Jak wszyscy wiemy, program jest realizowany od 2005 r. i obejmuje zadania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, edukacji prozdrowotnej, ale także zadania z zakresu dosprzętowienia polskiej onkologii. Trzeba powiedzieć, że już dziś widać wy­raźnie, iż kiedy zaczynaliśmy dyskutować w 1998 r., to czas oczekiwania na rozpoczęcie radioterapii wy­nosił do 10 tygodni, natomiast w roku 2012 – od 4 do 5 tygodni. Nastąpiła radykalna poprawa w zakresie wyposażenia ośrodków onkologicznych w aparaturę do radioterapii. Liczba akceleratorów wzrosła z 70 w roku 2005, kiedy program się rozpoczął, do 123 w roku 2012. Aktualnie liczba osób przypadających na jeden aparat megawoltowy – jest to współczynnik porównawczy stosowany przez Światową Organiza­cję Zdrowia – wynosi 321 tys., czyli jest to poziom porównywalny do standardu europejskiego. Docelo­wą wartością jest 1 aparat na 250 tys. osób, jakkol­wiek trzeba też podkreślić zróżnicowanie terytorial­ne w naszym kraju.

Ułatwiony został dostęp do najnowocześniejszych, unikalnych, wysokospecjalistycznych technik i me­tod. Zamieniono stary sprzęt na nowy. 90% funkcjo­nujących dzisiaj akceleratorów ma nie więcej niż 10 lat, a 50% nie przekroczyło 5. roku swojej eksplo­atacji. Spadła o 25% liczba operowanych pacjentów z wyższym stopniem zaawansowania nowotworów płuc, o 1/5 zmalała liczba wykonywanych operacji odjęcia płata płuca na rzecz wzrostu o 1/5 liczby ope­racji usunięcia fragmentu płuca, czyli operacji oszczędzających.

Trzeba również podkreślić, że suk­cesywnie wzrasta liczba osób uczestniczących w ak­cjach profilaktycznych i korzystających z tych akcji. O ile w przypadku badań mammograficznych rozpo­czynaliśmy od badań przesiewowych obejmujących 23% populacji docelowej, o tyle w roku 2013 stanowi­ły one już 43%. Nadal jest to wynik dalece niezado­walający, ale znacznie lepszy niż ten, od którego roz­poczynaliśmy.

Nieco gorzej przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o badania cytologiczne, czyli przesiewy w kierunku raka szyjki macicy. Tu rozpoczynaliśmy z wynikiem niespeł­na 13% pozytywnych odpowiedzi pacjentek, dziś jest to 21%, przy czym pamiętajmy, że są to dane zaniżone, co wiąże się z tym, że, po pierwsze, statystyce publicznej nie podlegają dane, które dotyczą badań w ramach pry­watnych świadczeń, a sektor świadczeń ginekologicz­nych ma to do siebie, że obejmuje dość rozbudowaną sieć świadczeń prywatnych, gdzie badania cytologiczne nie są przekazywane, po drugie, do tego wyniku 21% należy dodać około 10% badań z zakresu cytologii, któ­re są wykonywane poza programem, w ramach publicz­nego sektora, ale w ramach świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli nieco innego kanału finan­sowania, które nie są przedstawiane jako wykonywane w ramach programu.

Wdrożono badania kolonoskopowe, takie jak prze­siew w kierunku raka jelita grubego. Jest to jeden z tych nowotworów, który będzie stanowić dla nas – i już stanowi – wyzwanie cywilizacyjne, co wynika z procesów starzenia się populacji. W ramach trwa­nia programu liczba podmiotów, z którymi zakon­traktowano takie świadczenia, wzrosła z 10 do 92, a w roku 2013 w ramach programu wykonano nie­spełna 43 tys. badań kolonoskopowych.

Wskaźniki, które osiągnął program od początku jego funkcjono­wania do dziś, wskazują na poprawę wyników lecze­nia w Polsce, mianowicie wskaźnik dotyczący 5-let­nich przeżyć w przypadku raka jelita grubego, który jest dobrym wskaźnikiem skuteczności leczenia raka jelita grubego, w 2003 r. pozostawał na poziomie 26%, czyli 26% osób objętych leczeniem przeżywało 5 lat, dziś wynosi on 46% i jest to poprawa należąca do najbardziej dynamicznych w Europie. Niemniej jednak należy powiedzieć, że dziś ten wskaźnik 46% też odbiega od standardów europejskich mniej więcej o 10%, stąd nie ulega wątpliwości, że program musi być udoskonalany i kontynuowany.

W roku 2013 wprowadzono modyfikacje w reali­zacji narodowego programu, podjęto decyzję już w roku 2012, ale z uwagi na zobowiązania finansowe i podpisane umowy mogły one zaistnieć dopiero od roku 2013. Przede wszystkim chodzi o modyfikacje, które były i są nakierowane na poprawę wczesnej wykrywalności i zgłaszalności pacjentów do progra­mu przesiewowego wczesnego wykrywania raka szyj­ki macicy, pod postacią zwiększenia nakładów i na­cisku na skuteczność interwencji na poziomie spo­łeczności lokalnej, z użyciem lokalnym mediów, mass mediów, prasy, radia, telewizji, ze współpracą z in­stytucjami wyznaniowymi i z innymi formami od­działywania na społeczność lokalną, a głównie na­kierowane na to, by dotrzeć do tej populacji, ok. 25-procentowej, w niektórych miejscowościach nawet większej, która deklaruje, że nigdy w swoim życiu nie uczestniczyła w badaniu przesiewowym, a co gorsza, w ogóle nigdy nie była u ginekologa. To jest popula­cja, która jest najbardziej zagrożona nieskutecznoś­cią tego programu i niewykrywanym zaistnieniem nowotworu.

Zmieniono koszyk świadczeń gwarantowanych, jest to działanie poza programem, ale istotne dla pro­gramu, a mianowicie od 1 stycznia 2014 r. możliwe jest kontraktowanie badań przez położną bez leka­rza, czyli badanie cytologiczne w poradni może wy­konać położna. Przesunięto obszary finansowania programu.

W roku 2013 kwota niespełna 190 mln zł była przeznaczona na środki majątkowe, a 60 mln zł – na środki bieżące. Zwiększono tę ostatnią o 30 mln i na rok 2014 zaplanowano, że 160 mln zł, czyli o 30 mln mniej, będzie przeznaczone na środki ma­jątkowe, w tym inwestycje i sprzęt, a o 30 mln więcej – na środki bieżące, w tym m.in. działania z zakresu edukacji i profilaktyki pierwotnej.

Mają one bowiem znaczenie kluczowe i na dzisiejszym etapie wyposa­żenie polskich oddziałów onkologicznych i jednostek biorących udział w programie w sprzęt, jak powszech­nie uważają eksperci, ma już znaczenie drugoplano­we względem ciągle niezaspokojonych potrzeb z za­kresu edukacji zdrowotnej, profilaktyki, a przede wszystkim budowania odpowiednich postaw u pa­cjentów, woli udziału w akcjach profilaktycznych. Warto również podkreślić, że istotne znaczenie mają próby i podjęte inwestycje w tym zakresie zmiany społecznego obrazu chorób nowotworowych, a mia­nowicie budowanie ogólnopolskiej kampanii medial­nej, która po pierwsze, zachęcałaby kobiety do udzia­łu w badaniach profilaktycznych, a po drugie, zmniej­szałaby obciążenie lękiem – dlatego też bardzo istot­na inwestycja w rozwój kompetencji personelu me­dycznego z zakresu psychoonkologii również w aktu­alnej edycji programu się znalazła i będzie ona roz­wijana w przyszłości.

Planowane jest otwarcie pilotażowego programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki ma­cicy. Chodzi o równoległe badanie metodą klasyczną, czyli badanie cytologiczne, z badaniem skriningu w kierunku wykrywania antygenów wirusa HPV, czyli badaniem serologicznym, co przy osiągnięciu efektu skali, jak powszechnie wiadomo, będzie zde­cydowanie bardziej korzystne dla pacjentów z uwagi na fakt znacznie rzadszego występowania błędów w ocenie tego badania.
Badanie cytologiczne bowiem ma to do siebie, że wymaga bardzo wysokich kompe­tencji personelu wykonującego badania, przygotowu­jącego materiał i oceniającego go, a taka obawa i takie ryzyko błędów nie zachodzą w przypadku za­stosowania wystandaryzowanych zestawów do ba­dań serologicznych, które cechuje większa uniwer­salność i które nie wymagają tak wielkiej wprawy personelu wykonującego te badania. Jeśli pan marszałek pozwoli, zakończę na tym, spodziewając się owocnej i długotrwałej dyskusji na temat programu i jego przyszłości. Z radością odpo­wiem na następne pytania. Dziękuję uprzejmie.

(…)

Poseł Lech Sprawka (PiS):

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nie ukrywam, że ton mojej wypowiedzi będzie pew­nie troszeczkę inny niż mojego poprzednika. Rozpo­cznę od takiej konstatacji z dnia wczorajszego, od ogólniejszej uwagi. Przeglądałem właśnie sprawozda­nie z realizacji „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” w 2012 r., ale także w latach poprzednich.

W międzyczasie kilkakrotnie padały sformułowania premiera z przekazu telewizyjnego w kontekście debaty z udziałem premiera Jarosława Kaczyńskiego i ekspertów oraz zaproszenia premiera Tuska. Jego odpowiedź dla mnie jest znamienna. Mianowicie pan premier powiedział, że nie weźmie udziału w tej debacie, ponieważ…

(Poseł Rajmund Miller: Nie na temat.)
(Poseł Czesław Hoc: Spokojnie, spokojnie.)

Spokojnie, nie nerwowo.

...rządzenie to nie jest domena ekspertów – cytat dosłowny. Jednak według premiera kluczem jest sta­nięcie twarzą w twarz, ma to charakter pojedynku: dlatego też będę zwracał się do prezesa Kaczyńskie­go o debatę twarzą w twarz. Podkreślił pan premier, że debata ma sens i jest najbardziej atrakcyjna dla wyborców, jeśli spierają się liderzy polityczni, a nie eksperci. To potwierdza, że premierowi Tuskowi nie chodzi o szukanie rozwiązań systemowych, ale o igrzyska dla widzów.

Proszę państwa, gdyby było inaczej, to zapowiedziany 10 stycznia na słynnej kon­ferencji plan – jedni doliczyli się 12 punktów, inni 13 – w którym są między innymi deklaracje pewnych zmian, jeśli chodzi o onkologię, kwestia zniesienia limitów, ale także kwestia dostępności świadczeń...

Jest to dziwna rzecz, bo ten problem nie objawił się nagle, ni stąd, ni zowąd, na początku roku 2014, to jest problem ciągnący się latami. Można zadać so­bie pytanie: Dlaczego tak krytyczna ocena stanu w tej materii, która wywołała taką reakcję premiera, nie ma odzwierciedlenia w trzeciej części dokumentu, a mianowicie dlaczego nie ma śladu w kierunkach realizacji zadań tego programu na lata 2014–2015? Co to oznacza?

Oznacza to, że nie ma pewnego syste­mowego związku między ośrodkiem decyzyjnym a tymi, którzy powinni przynajmniej monitorować funkcjonowanie „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”.

Proszę państwa, nie chcę użyć jakichś mocnych słów, ale sam fakt, że się coś nie rozwija, znaczy, że coś się cofa. Uważam, że taka sytuacja występuje w związku z tym programem.

Pragnę bowiem przy­pomnieć, iż gdy było pierwsze posiedzenie i otrzyma­liśmy pierwszy materiał tego sprawozdania, pani poseł Małecka-Libera mówiła: Chciałabym więc pana ministra bardzo prosić o to, żebyśmy, przyjmując sprawozdanie za rok 2013, mówili nie tak samo jak w tej chwili, przywołując te same liczby i te same strony co w latach ubiegłych, tylko mówili o tym, co rzeczywiście zostało zmienione, co ministerstwo wdrożyło i jaki jest efekt, co z tego uzyskaliśmy.
Wte­dy będę uważać, że program rozwija się i jest ade­kwatnie realizowany w stosunku do obecnych po­trzeb, bo to, co było w 2006 r., a to, co jest w chwili obecnej, to są naprawdę dwa różne tematy.

Pragnę przypomnieć, że tamto posiedzenie zosta­ło przerwane na wniosek posła Platformy Obywatel­skiej pana Katulskiego. Przypomnę, że rok wcześniej była podobna sytuacja i był dezyderat z 12 września 2012 r. przyjęty przez Komisję Zdrowia wzywający ministra zdrowia do tego, żeby w tym sprawozdaniu poświęcić więcej uwagi właśnie tym dwom załączni­kom do sprawozdania, a więc harmonogramowi za­dań na następny rok i kierunkom realizacji zadań w kolejnych dwóch latach programu.
Pragnę przypo­mnieć również ostatnią dyskusję. O ile część opisowa realizacji programu rzeczywiście w tym suplemencie została trochę rozwinięta, to to, o co proszono w tym dezyderacie, niestety, praktycznie rzecz biorąc, nie zostało ruszone. Dlatego też to jest jedna z pierw­szych negatywnych konstatacji w stosunku do tego dokumentu.
Kwestia następna to ocena funkcjonowania pro­gramu. Nie podzielam tych wszystkich bardzo opty­mistycznych uwag. Wystarczy bowiem popatrzeć na pewne porównania, na przykład zacznę od głównej pozycji, jeśli chodzi o finansowanie – kwoty planowa­ne i wydatkowane. W ustawie bezpiecznie zapisano, że planowane mają być nie mniejsze niż 250 mln. Proszę państwa, jak to wyglądało na przestrzeni lat, mówię teraz o wydatkowaniu, a więc ile zostało rze­czywiście wydane?
W 2006 r. na starcie – 240 mln, w 2007 r. – 269,7 mln, w 2008 r. już spadek – 244 mln, następny – 244 mln, później lekki wzrost – 275 mln, ale w 2011 r. już spadek do 259 mln, w 2012 r. – 245 mln.

Proszę zauważyć, że nie ma progresji w tym zakresie. Proszę także zwrócić uwagę na to, na co w tej chwili zwracają uwagę specjaliści, jeśli chodzi o perspekty­wę rozwoju chorób raka.
Specjaliści twierdzą, że nie­długo co trzeci Polak będzie chorował na nowotwór, a co czwarty z tego powodu umrze.

W związku z tym niewykonywanie na przykład planu wydatków, szcze­gólnie w zakresie profilaktyki, świadczy o tym, że z realizacją jest coś nie tak. Potwierdzają to kolejne tabele, które zawarliście państwo w suplemencie, na przykład wydatki na programy profilaktyczne doty­czące zwalczania chorób w kolejnych latach czy ze­stawienie tabelaryczne dotyczące liczby badań mam­mograficznych.

Jeżeli chodzi na przykład o poziom objęcia populacji w tych badaniach, to w 2006 r. wy­nosił on 23,37%, w 2007 r. był skokowy wzrost o 15%, w 2008 r. spadek o 8%, później znowu wzrost o 6%, następnie wzrost o 4%, w 2011 r. wynosił 43,48%, a po spadku w 2012 r. – 42,64%. Coś tu nie gra, a nikt nie podważy potrzeby i celowości tego fragmentu. Po­dobną rzecz można przytoczyć, jeśli chodzi o liczbę badań cytologicznych.
Jeszcze jeden przykład. W 2009 r. w części doty­czącej programów edukacyjnych był program szko­lenia lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdro­wotnej, tzw. jednodniowe minimum onkologiczne, było szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagno­styki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym, była modyfikacja, wdrożenie progra­mu nauczania onkologii na polskich uczelniach, cho­dzi o kierunek lekarski. Proszę państwa, żadnego z tych trzech programów już nie ma.
Z jakiego powo­du? Raz winni są pacjenci, jeżeli chodzi o te progra­my, bo nie zgłaszają się na badania, innym razem winni są lekarze, bo nie chcą korzystać z tych szkoleń, albo oferenci, bo nie złożyli ofert na szkolenia. Z tego po­wodu ma tego nie być?
Przecież onkolodzy twierdzą, że to jedna z lepszych ścieżek, uaktywnienie lekarzy POZ w tym zakresie. Wpłynęłoby to na rozwój profi­laktyki poprzez kontakt lekarza rodzinnego z pacjen­tem. To jest bardzo poważna słabość.

Polskie Towa­rzystwo Onkologiczne, które zorganizowało konfe­rencje, podczas których, między innymi, stawiano pewne diagnozy, wypunktowało 37 wad i patologii w całym systemie, w różnych zakresach.

Czy w doku­mencie jest to odzwierciedlone, czy mamy kierunki realizacji zadań tego programu? Niestety, nie mamy. (Dzwonek) Jest wielkie wołanie o to, wołała Komisja Zdrowia, wołali onkolodzy, natomiast nic się nie wy­darzyło, jeżeli chodzi o program, poza jedną noweli­zacją na przełomie 2007 i 2008 r.
Dlatego też z przy­krością, mówię to w imieniu klubu Prawo i Sprawied­liwość, składam wniosek o odrzucenie sprawozdania.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)


Poseł Kazimierz Ziobro (SP):

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Prezentując stanowisko Klubu Parlamentarnego So­lidarna Polska odnoszące się do sprawozdania z rea­lizacji „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” w 2012 r., zacznę od celów, do jakich program został powołany, oraz działań, które miały do tego celu prowadzić.

Jednym z głównych celów jest zahamowanie za­chorowań na nowotwory. Działaniami podanymi w sprawozdaniu, które bezpośrednio wpływają na liczbę zachorowań na te bardzo groźne choroby, są: rozwój profilaktyki pierwotnej nowotworów złośli­wych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia, zwiększenie dostępności metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów.

Czytając przedmiotowe sprawozdanie, można odnieść wrażenie, że rząd niby dobrze wywiązał się z zadania. Przeznaczył ogromne środki na dzia­łania edukacyjne i kontrolne, programy informacyj­ne, doposażenie szpitali i placówek medycznych, modernizację specjalistycznego sprzętu, prowadze­nie nowoczesnych metod leczenia. Jednak jeśli weź­miemy pod uwagę całościowe spojrzenie na sytuację w polskiej ochronie zdrowia, charakterystykę cho­rób nowotworowych, przypomnimy sobie kilka po­ważnych zdarzeń związanych nie tylko ze służbą zdrowia, to okaże się, że jest to jedynie złudzenie. Pierwszą kwestię stanowi powszechny problem, ja­kim jest utrudniony dostęp obywateli do opieki zdrowotnej.

Temat ten był poruszany już wiele razy. Wystarczy przypomnieć tylko najważniejszy skutek tego utrudnionego dostępu, to jest kolejki. Co nam po kontrolach i nowoczesnym sprzęcie, jeśli dostęp do nich jest mocno ograniczony? Przecież cały sy­stem opieki zdrowotnej opiera się na finansowaniu kosztów leczenia na podstawie prognozy zjawisk, których nie da się przewidzieć. Narodowy Fundusz Zdrowia decyduje, czy zapłaci, czy nie zapłaci, czy podpisze umowę z placówką, czy też nie. Pacjent, który według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ma mieć zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, jest obarczony kosztami działania tego kulejącego systemu. Dla niego najkorzystniej byłoby, gdyby nie chorował, tylko płacił składki. Co nam po nowoczes­nym sprzęcie czy okazjonalnej edukacji, skoro oso­ba, która znajdzie u siebie niepokojące objawy, zmia­ny, chociażby guzki na skórze itp., może czekać w kolejce do lekarza na tyle długo, że choroba z ule­czalnej może zamienić się w zagrażającą życiu? Wte­dy może nie pomóc już żadna współczesna technika. Jest to charakterystyczne właśnie dla nowotworu złośliwego – jeśli leczenie nastąpi zbyt późno, staje się on wyjątkowo groźny.

Narodowy Fundusz Zdrowia wbrew uzasadnio­nym oczekiwaniom zarówno pacjentów, jak i placó­wek ochrony zdrowia nadal limituje środki finansowe na leczenie chorób nowotworowych, choć taka sytu­acja w ogóle nie powinna mieć miejsca. Negatywnym przykładem tej sytuacji niech będą dane z 2012 r. opublikowane przez „Rzeczpospolitą”. Na przykład kobieta chora na raka narządów rodnych będzie cze­kać na zabieg ok. 1,5 miesiąca, chyba że zechce sko­rzystać z prywatnego leczenia kosztującego kilka tysięcy złotych.
Kolejny przykład z 2012 r. to dane NIK po kontro­li warszawskiego Centrum Onkologii. Chciałbym za­uważyć, że w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zaoszczędził ponad 2 mln zł.

Nieprawidłowości stwier­dzone przez Najwyższą Izbę Kontroli to jednak jeszcze nie wszystko. Po wpisaniu w wyszukiwarce interne­towej hasła „Centrum Onkologii w Warszawie” wy­świetlają się nam strony, na których czytamy: tłok, zaduch, brak czasu na rozmowę z lekarzem, łapówkar­stwo. Znajdujemy artykuły o wycięciu zdrowej nerki zamiast tej zajętej rakiem czy o śmierci pacjenta z ra­kiem mózgu, którego nie zdiagnozowano przez 6 mie­sięcy od momentu wystąpienia objawów.

Warto dodać kilka słów o samych programach związanych z profilaktyką, jak promowanie aktyw­nego stylu życia oraz zdrowego żywienia.

Te progra­my byłyby wspaniałe i zapewne skuteczne, gdyby na przykład nie afera solna, której szczegółów przypo­minać chyba nie muszę.
Jedliśmy produkty przypra­wiane tym, czym posypuje się w zimie drogi pokryte lodem i śniegiem lub czego używa przy produkcji che­mikaliów. Rzecz miała miejsce właśnie w roku spra­wozdawczym 2012.

Kolejne przykłady to afera zwią­zane ze sprzedażą padliny do zakładów mięsnych, którą zapewne wielu Polaków niestety zdążyło spo­żyć, czy jakość powszechnie dostępnych produktów żywnościowych, które naszpikowane są substancja­mi chemicznymi, w tym konserwantami, by produk­cja była bardziej ekonomicznie opłacalna.

Sytuacja finansowa wielu Polaków, którzy jeśli już znajdą pra­cę, muszą bardzo ciężko pracować, aby jakoś tam egzystować, praktycznie uniemożliwia racjonalne i zdrowe odżywianie.

Nie pozwala to na prowadzenie zdrowego trybu życia. W takich warunkach progra­my edukacyjne tracą sens.

Zdaję sobie sprawę z tego, że te zadania wykraczają poza kompetencje resortu zdrowia, ale pan minister powinien przynajmniej wspo­mnieć o tych problemach, zwłaszcza gdy jest mowa o profilaktyce prozdrowotnej. Tymczasem w raporcie nie ma nic na ten temat.
Podsumowując, przejdę do planowanych na lata 2014–2015 działań opisanych w końcowej części przedmiotowego dokumentu, będących kontynuacją lub rozwinięciem dotychczasowego programu. Żadne liczby nie mają znaczenia, żaden sprzęt, szkolenia, edukacja społeczeństwa czy kontrole nie pomogą, jeśli będą tak jak do tej pory mało użyteczne. System, który opiera się na prognozowaniu chorób i limito­waniu finansowania na podstawie tych prognoz, ni­gdy nie będzie skuteczny, bo z założenia nie ma sen­su. Albo mamy ochronę zdrowia, która zapewni fak­tyczny dostęp do specjalistów osobom opłacającym składki, albo rząd odpowiedzialny za politykę zdro­wotną obywateli otwarcie przyzna się do porażki w tym zakresie i będzie proponował leczenie prywat­ne, przy czym pacjent będzie wtedy płacił tylko za usługi, z których korzysta.

Nasz system opieki zdrowotnej opiera się na sche­macie finansowania jak przy opiece zdrowotnej, czy­li płaci każdy przez cały czas niezależnie od tego, czy choruje, czy nie, za to schemat jego funkcjonowania przypomina korporację – pieniądze idą tylko na to, co urzędnicy uznają za opłacalne. Poszkodowane są publiczne placówki medyczne, które powołane są do świadczenia opieki zdrowotnej, a które finansujący je Narodowy Fundusz Zdrowia traktuje jak instytu­cje dochodowe. Poszkodowani są też pacjenci, którzy płacą jak za opiekę zdrowotną, a otrzymują coś na kształt usługi komercyjnej.
Ponieważ w raporcie brak jest wzmianki o przed­miotowych problemach, uznajemy, że niniejszy doku­ment jest co najwyżej próbą zaklinania rzeczywistości za pomocą liczb i statystyk, bez większego wpływu na sytuację pacjentów chorych na raka.

Wiadomo, że po­mimo realizacji tego programu zachorowalność na raka w Polsce wzrasta. Solidarna Polska uważa po­nadto, że kierunki realizacji przedmiotowego progra­mu na lata 2014–2015 będące jedynie kontynuacją i rozwinięciem prowadzonych dotychczas mało skutecz­nych działań w konfrontacji z realiami mijają się z ce­lem. Taki mało efektywny plan jest nie do przyjęcia.
Klub Parlamentarny Solidarna Polska, biorąc pod uwagę nieporadność rządu w realizacji polityki zdro­wotnej, pomimo merytorycznie dobrze przygotowane­go sprawozdania z realizacji „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” w 2012 r. będzie głosował za jego odrzuceniem. Dziękuję. (Oklaski)
(...)
W Głosowaniu nr 21 – posiedzenia 61., dnia 21-02-2014 godz. 10:31:58 Sejm RP nie przyjął wniosku o odrzucenie Sprawozdania, zatem Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości. Za odrzuceniem sprawozdania głosował PiS, TR, SLD, SP i 6 posłów niezależnych. PO, PSL jeden poseł z TR, dwóch SLD i 2 posłów niezależnych głosowało za przyjęciem sprawozdania.

Źródło:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent. ... sowania=21
http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa ... _61_21.pdf
Wyniki indywidualne głosowania:
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.ns ... siazka.pdf

Dokumenty:

"Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2012" oraz przyjęty przez Radę Ministrów Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2013 wraz z kierunkami realizacji zadań tego programu na lata 2014 i 2015.
Źródło:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1451
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/Przebi ... sp?nr=1451

Dokument wpłynął do sejmu RP w dniu 29 maja 2013 r.
Źródło:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/ ... e/1451.pdf

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym dokumencie "Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2012" oraz przyjęty przez Radę Ministrów Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2013 wraz z kierunkami realizacji zadań tego programu na lata 2014 i 2015.
Źródło:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1552
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/ ... e/1552.PDF

Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia:
1.Z dnia 11 lipca 2013
Źródło:
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/ZDR-82
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/0/8 ... 211907.pdf
2.Z dnia 23 stycznia 2014 r.
Źródło:
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/ZDR-114
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/0/3 ... 288507.pdf


Opracował:

ˆ Roman Andrzej Śniady, Wrocław, dnia 24.02.2014 r.

Kto milczy, ten przyzwala (Mikołaj Rej)

Cz.I w przygotowaniu.

Syriusz
Posty: 4297
Rejestracja: 3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 24 lutego 2014, 15:51

Rak zabija Polskę!!! Cz.I a.

Rak zabija Polskę!!! Cz.I a. Co trzeci/czwarty Czytelniku niestety umrzesz na raka, jeśli nie będziesz walczył o swoje prawa do bezpiecznej żywności!!! To co jesz, to nie jest żywność !!! Dlaczego województwo pomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie wymiera???

1.Jakie wiadomości znajdziemy na stronach internetowych w sprawie zdrowia Polaków? Jakie informacje możemy znaleźć na stronach rządowych, organizacji pro/pozarządowych i stronach przemysłu farmaceutycznego, a jakie wiadomości przeczytamy na stronach alternatywnych (m.in. o witaminie B17)?

2. Wstępne informacje, które podają oficjalne źródła w Polsce:

2.1.„Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2012" oraz przyjęty przez Radę Ministrów Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2013 wraz z kierunkami realizacji zadań tego programu na lata 2014 i 2015.

Źródło:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1451
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/Przebi ... sp?nr=1451
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/ ... e/1451.pdf

2.2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 , z późn. zm.)

Źródło:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 2427&min=1

Tutaj zapisano w Art. 2.

1. Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

2. Wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń określonych w ust. 1, w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.

2a. (uchylony).

3. Za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia, nauczanie zawodu lekarza, kierowanie podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 usta-wy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) lub zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

2.3. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r. Główny Urząd Statystyczny 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208

Źródło:
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_12706_PLK_HTML.htm
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus ... 012(1).pdf

Kim jest lekarz wg GUS?

Lekarz – osoba posiadająca wymagane prawem kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza i wykonująca ten zawód, tj. udzielająca świadczeń zdrowotnych, w szczególności takich jak: badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich. Zawód lekarza może być wykonywany w różnych formach prawnych.

Źródło:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus ... 012(1).pdf

(…)

Zachorowania na nowotwory złośliwe w 2010 r.

Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny polskiego społeczeństwa. Od 2003 r. co roku stwierdza się ponad 120 tys. nowych zachorowań na nowotwory złośliwe, przy czym w ciągu 2010 r. stwierdzono ich już ponad 138 tys., tj. prawie 2,5 tys. więcej niż w roku 2009. Stosunkowo najczęściej nowotwory złośliwe lokalizują się w narządach trawiennych, oddechowych i klatki piersiowej oraz w narządach płciowych – stanowiły one prawie 55% wszystkich nowotworów wykrytych w 2010 r. Rosnącą liczbę zachorowań na nowotwory złośliwe odzwierciedla wskaźnik zachorowalności.

W 2010 r. stwierdzono blisko 359 nowych zachorowań na 100 tys. ludności, podczas gdy na początku dekady (w 2000 r.) – 299, czyli o 60 przypadków mniej. Wzrost liczby zachorowań odnotowano prawie na terenie całego kraju, za wyjątkiem województwa dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego. Stosunkowo najbardziej wzrosła liczba nowo wykrytych nowotworów u mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i lubelskiego (wzrost o około 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym).

W 2010 r. największą zachorowalność na nowotwory złośliwe stwierdzono u mieszkańców województwa pomorskiego (415 zachorowań na 100 tys. ludności), a w następnej kolejności wśród mieszkańców województwa łódzkiego i świętokrzyskiego (prawie 400 nowych zachorowań na 100 tys. ludności) oraz dolnośląskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego (co najmniej 380 przypadków).

Najrzadziej nowotwory złośliwe były wykrywane u mieszkańców województwa podlaskiego - mniej niż 300 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Uwzględniając rodzaje nowotworów wykrytych w ciągu 2010 r. można stwierdzić, że (podobnie jak w roku poprzednim) najczęściej nowotwory narządów trawiennych stwierdzano u mieszkańców województwa świętokrzyskiego (90 zachorowań na 100 tys. ludności) i dolnośląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i pomorskiego, natomiast nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej – u mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, kujawsko pomorskiego i pomorskiego – co najmniej po 67 przypadków zachorowań na 100 tys. mieszkańców, najrzadziej natomiast u mieszkańców województwa podlaskiego.

Z kolei nowotwory złośliwe narządów płciowych relatywnie najczęściej były wykrywane u mieszkańców województwa pomorskiego i kujawsko pomorskiego – co najmniej 70 przypadków na 100 tys. ludności, a najrzadziej u mieszkańców warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego – około 50 zachorowań na 100 tys. ludności tych województw.

Źródło:

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus ... 012(1).pdf


2.4. Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Źródło: http://www.pto.med.pl/

Polskie Towarzystwo Onkologiczne ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Zarząd Główny ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk tel. 58 349 22 70 , fax 58 349 22 10

Gdańsk, 18 grudnia 2013 r.

List Otwarty
Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Bartosz Arłukowicz, Minister Zdrowia

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze,
Nowotwory stanowią główną przyczynę przedwczesnej umieralności Polaków i stanowią największe obciążenie społeczne spośród wszystkich schorzeń. Mimo stałego zwiększania wydatków Państwa, wyniki leczenia nowotworów są w Polsce znacznie gorsze w porównaniu ze średnią Unii Europejskiej i pogarszają się w stosunku do „nowych” krajów Unii. W Polsce każdego dnia umiera 1050 osób, w tym 6% z powodu wypadków, a aż 25% z powodu nowotworów.

Śmierć tak wielu osób stanowi oczywistą stratę w wymiarze ludzkim, ale także ekonomicznym. Utrata roku życia w przypadku śmierci osoby w wieku produkcyjnym oznacza stratę 350 000 PLN. Należy więc zadbać, aby tam, gdzie to możliwe inwestować w profilaktykę i medycynę naprawczą. Inwestować mądrze, strategicznie i długofalowo.

Jednoznaczna zależność pomiędzy wydatkami na onkologię a wynikami leczenia nowotworów została potwierdzona w wielu opracowaniach (w zał.). Wśród 27 krajów członkowskich UE wydatki per capita na ochronę zdrowia należą w Polsce do najniższych. Wydatki na leczenie nowotworów per capita stanowią w Polsce około 1/3 średniej unijnej i są znacznie niższe niż np. w Czechach czy na Słowacji. Rosnąca w wysoce przewidywalny sposób liczba zachorowań na nowotwory pozwala względnie łatwo zaplanować potrzeby finansowe w tym zakresie. Leczenie nowotworów w zaawansowanym stadium zwiększa zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie – ponoszone przez Państwo i obywateli.

Polityka oszczędności, polegająca np. na ograniczaniu refundacji tzw. nadwykonań skutkuje ograniczeniem dostępu do leczenia ratującego życie. W konsekwencji, oprócz nieuchronnych skutków medycznych, powoduje także paradoksalny wzrost nakładów w systemie opieki zdrowotnej i systemie opieki społecznej w związku ze znacznie wyższymi kosztami leczenia zaawansowanych nowotworów.

Polskie Towarzystwo Onkologiczne postuluje zniesienie limitowania świadczeń onkologicznych. Widzimy jednak równocześnie potrzebę istotnej poprawy efektywności wydawanych środków. Można znaleźć liczne dowody, że jest to w Polsce możliwe. Świadczą o tym różnice w efektywności kosztowej leczenia w poszczególnych województwach czy ośrodkach. Obecnie, w gronie ponad 100 ekspertów w dziedzinie onkologii, zdrowia publicznego i ekonomii, reprezentujących największe towarzystwa i organizacje onkologiczne oraz organizacje pacjentów, przygotowujemy Strategię dla Polskiej Onkologii – polski „Cancer Plan”, którego jednym z elementów jest racjonalizacja wydatków w onkologii.

Poprawa skuteczności walki z nowotworami w Polsce wymaga nadania jej najwyższego priorytetu państwowego i odważnych politycznych decyzji. Decyzje te powinny zmierzać w kierunku zmian strukturalnych w szeroko pojętej walce z nowotworami, zmniejszenia deficytów w finansowaniu i racjonalizacji wydatków. Ogłoszony w roku 1971 przez prezydenta Richarda Nixona w USA plan „The war against cancer”, czy w roku 2000 przez prezydenta Jacques Chiraca we Francji „Plan cancer” zapoczątkowały w obu krajach spektakularny postęp w wynikach leczenia nowotworów. Liczymy, że nasz kraj podejmie także takie wyzwanie i że przyniesie ono od dawna oczekiwane efekty.

Łączę wyrazy szacunku,
Prof. dr hab. Jacek Jassem
Przewodniczący Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Piśmiennictwo:

1. R. Luengo-Fernandez, J. Leal, A. Gray, R. Sullivan: Economic burden of cancer across the European Union: a population-based cost analysis. Lancet Oncol 2013; 14: 1165-74.
2. F. Ades, C. Senterre, E. de Azambuja, R. Sullivan, R. Popescu, F. Parent, M. Piccart: Discrepancies in cancer incidence and mortality and its relationship to health expenditure in the 27 European
Union member states. Ann Oncol 2013; 24: 2897-902.
3. G. Gatta, A. Trama, R. Capocaccia: Variations in Cancer Survival and Patterns of Care Across Europe: Roles of Wealth and Health-Care Organization. J Natl Cancer Inst Monogr 2013; 46: 79-87.
=================================================================================

Opracował:

ˆ Roman Andrzej Śniady, Wrocław, dnia 24.02.2014 r.

Kto milczy, ten przyzwala (Mikołaj Rej)

http://naszeblogi.pl/44577-rak-zabija-polske-czi

Syriusz
Posty: 4297
Rejestracja: 3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 25 lutego 2014, 17:57

Rak zabija Polskę!!! Cz.Ib

„W 2012 r. w Europie zdiagnozowano 3,45 milionów zachorowań na raka oraz odnotowano 1,75 milionów zgonów z powodu raka, co stanowi 3 zgony na minutę.

W 28 z 53 krajów europejskich rak wyprzedził choroby sercowo naczyniowe jako wiodąca przyczyna przedwczesnych zgonów.

Ponadto, wykładniczo rosnący wiek populacji oznacza, że jeśli nie zostaną wdrożone skuteczne strategie prewencji i leczenia, 1 osoba będzie umierać na nowotwór co 10 sekund.”

„Polskim uczestnikiem prac nad Kartą był profesor Jacek Jassem, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, który powiedział: „Europejska Karta Praw Pacjenta Onkologicznego to ogromnie ważna inicjatywa, której celem jest zwrócenie uwagi na nierówności w dostępie do opieki onkologicznej w różnych krajach Europy. Różnica pomiędzy najbiedniejszym i najbogatszym krajem Wspólnoty jest prawie 20-krotna.”

„W karcie postulujemy konieczność poinformowania chorego i jego rodziny o wszystkich współczesnych możliwościach leczenia onkologicznego, nawet jeśli nie są one jeszcze dostępne w danym kraju. Uważamy także, że chorym należy zapewnić najlepsze możliwe metody diagnostyki i leczenia zwiększające szanse wyleczenia, poprawy jakości życia i powrotu do społeczeństwa. „

„Ta europejska inicjatywa jest zbieżna z przygotowywanym przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne „Polskim Cancer Planem”. Pokazujemy w nim m.in. nierówności w dostępie do świadczeń onkologicznych w poszczególnych częściach Polski, przejawiające się dużymi różnicami w wydatkach na ten cel pomiędzy wojewódzkimi oddziałami NFZ. Postulujemy konkretne rozwiązania w celu racjonalizacji wydatków w zakresie onkologii. Leczenie chorób nowotworowych to walka o życie coraz większej liczby obywateli, którzy powinni być traktowani zgodnie z ‘paradygmatem równości w zdrowiu’”.

Źródło:
http://www.pto.med.pl/aktualnosci/aktua ... _praw_pacj...

Mihaela Militaru
Europejska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Tel.: +32 234 201 04
Tel. kom.: +32 473 49 18 43
Email: mihaela.militaru@ecpc.org

2.4. c.d. Polskie Towarzystwo Onkologiczne
http://www.pto.med.pl/

Adres Zarządu Głównego
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
e-mail: ptoportal@gmail.com

Oddziały PTO
http://www.pto.med.pl/struktura_i_organizacja/oddzialy
http://pto.gdansk.pl/
http://www.dco.com.pl/?polskie-towarzystwo-onkologiczne

Europejska Karta Praw Pacjenta Onkologicznego
http://www.pto.med.pl/aktualnosci/aktua ... _praw_pacj...

„Cancer Plan”- Postępy w pracach nad Strategią Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024
W dniu 20 stycznia 2014 r., z udziałem Wiceministra Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego i p.o. Prezesa NFZ Marcina Pakulskiego odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono postęp zainicjowanych przez PTO prac nad stworzeniem strategii walki z rakiem w Polsce – polskiego „Cancer Planu”.
http://www.pto.med.pl/aktualnosci/aktua ... epy_w_prac...
http://www.pto.med.pl/aktualnosci/aktua ... erencja_pr...

Konferencje w kraju
http://www.pto.med.pl/aktualnosci/kalendarium_w_kraju

Konferencje za granicą
http://www.pto.med.pl/aktualnosci/kalen ... za_granica

Edukacyjne portale onkologiczne
http://www.pto.med.pl/edukacja/edukacyj ... kologiczne
http://www.ofe.edu.pl/web/portal/edukacja
http://www.e-onkologia.am.wroc.pl/
http://www.lekarzonkolog.pl/
http://www.onkologia.pl/

Badania kliniczne w Polsce
http://www.pto.med.pl/badania_kliniczne

Nowotwory. Journal of Oncology
http://czasopisma.viamedica.pl/nwt/index
Instrukcja korzystania z elektronicznej wersji czasopisma „Nowotwory”
http://czasopisma.viamedica.pl/public/j ... rukcja.pdf

I Konferencja Naukowa Czasopisma Nowotwory
Warszawa, 5-6 kwietnia 2013 r.
http://www.pto.med.pl/edukacja/i_konfer ... _nowotwory

II Konferencja Naukowa Czasopisma Nowotwory - Debaty Onkologiczne
Warszawa, 11-12 kwietnia 2014 r.
http://www.nowotworykonf.viamedica.pl/2 ... kt,21.html

Biała Księga
Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi w Polsce na tle wybranych krajów europejskich
http://www.pto.med.pl/content/view/line/3660

Druga Księga
Strategia zwalczania raka piersi oraz raka jelita grubego
http://www.pto.med.pl/content/view/line/3661

Newsletter Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
http://www.pto.med.pl/aktualnosci/newsletter_pto


Opracował:

ˆ Roman Andrzej Śniady, Wrocław, dnia 25.02.2014 r. godz. 13.23

http://naszeblogi.pl/44577-rak-zabija-polske-czia
http://naszeblogi.pl/44574-rak-zabija-polske-czii

Kto milczy, ten przyzwala (Mikołaj Rej)

Następne części artykułu w przygotowaniu.

Syriusz
Posty: 4297
Rejestracja: 3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 27 lutego 2014, 09:13

Rak zabija Polskę!!! Cz.Ic

2.5. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index

Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015
http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struk ... 0_15052007...

Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.Prezentacja wyników badań realizowanych w wybranych gminach. Warszawa, grudzień 2010
http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struk ... 112011.pdf

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1200, z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0051431200

Instytuty badawcze
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b2 ... x=0&ma=314

2.6.Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. W.K.Roentgena 5 02-781 Warszawa tel. (22) 546-26-40 fax (22) 644-02-08 Centrala: 022-546-20-00 dyrektor@coi.waw.pl

www.coi.waw.pl; http://www.coi.pl/; http://www.coi.pl/linki/

Działalność-Centrum Onkologii
http://www.coi.pl/dziaalnosc/

Dla Pacjentów-Centrum Onkologii
http://www.coi.pl/dla-pacjentow/

Poradnia Psychoonkologii Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
http://www.coi.pl/index.php/zakad-psychoonkologii

Cennik badań diagnostycznych i wybranych świadczeń zdrowotnych
http://www.coi.pl/index.php/dla-pacjent ... nostycznyc...

Biblioteka Naukowa - COI w Warszawie
http://www.bn.coi.pl/index.html

Bazy bibliograficzne
http://www.bn.coi.pl/bazy.html

Czasopisma elektroniczne (zagraniczne i polskie)
http://www.bn.coi.pl/eczas.html

Free Medical Journals
http://www.freemedicaljournals.com/f.php?f=index
http://www.freemedicaljournals.com/f.php?f=ip_oncol
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1 ... 5/issuetoc

Flying Publisher. Free Medical information
http://www.flyingpublisher.com/

The Word Brain (PDF + MP3)
http://www.thewordbrain.com/

Free Medical Books. Free Books 4 Doctors
http://www.freebooks4doctors.com/

Książki elektroniczne w języku polskim - IBUK LIBRA
http://libra.ibuk.pl/
http://libra.ibuk.pl/show/onkologia-444

Nowotwory. Journal of Oncology
http://czasopisma.viamedica.pl/nwt/
http://www.nowotwory.edu.pl/index_pl.php
http://www.nowotwory.edu.pl/files/histo ... ryczny.pdf

Odpowiedź Dyrekcji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na artykuł, który ukazał się w Gazecie Wyborczej w Dużym Formacie w dniu 13.02.2014 roku pt. „Onkologia nie dla Raka”
http://www.coi.pl/index.php/aktualnosci ... wied-dyrek...
http://www.coi.pl/images/stories/aktual ... 170214.pdf

2.7. Polska Unia Onkologii
Polska Unia Onkologii ul. Roentgena 5 02-781 Warszawa Tel./Fax. (+48 22 ) 643 47 10
Dyrektor Biura Zarządu Dorota Jasińska e-mail: djasinska.puo@coi.waw.pl
Sekretariat Polskiej Unii Onkologii Iwona Kowalska Tel. (22) 546 2448 Fax. (22) 546 3250

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
http://www.puo.pl/program-walki-z-rakie ... czania-cho...

Kodeks walki z rakiem
http://www.puo.pl/program-walki-z-rakie ... i-z-rakiem
http://www.kodekswalkizrakiem.pl/
http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/
http://www.kodekswalkizrakiem.pl/edukac ... mlodziezy/

Edukacja
http://www.kodekswalkizrakiem.pl/edukacja/

Poradniki
http://www.kodekswalkizrakiem.pl/poradniki/

Opracował:

ˆ Roman Andrzej Śniady, Wrocław, dnia 26.02.2014 r.

Kto milczy, ten przyzwala (Mikołaj Rej)

Część Id w przygotowaniu

ODPOWIEDZ