Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Ważne wydarzenia
ODPOWIEDZ
pier1987
Posty: 1457
Rejestracja: 29 października 2011, 08:22
Lokalizacja: Warszawa

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Post autor: pier1987 » 1 lutego 2015, 10:06

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni powstało w 1997 roku. Inicjatorami założenia stowarzyszenia, była grupa działaczy Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych, która określiła jego cele, uchwaliła Statut i w dniu 20.06.1997 roku, złożyła wniosek do Sądu o jego rejestrację. Inicjatywą powołania SKEF było, wynikające z codziennej praktyki, przekonanie o potrzebie podjęcia działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o instrumentach i rynkach finansowych.

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną. W dniu 25.02.2005 r. Stowarzyszenie zostało wpisane na listę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego.

SKEF jest polskim reprezentantem European Consumer Debt Network, międzynarodowej organizacji działającej przy Unii Europejskiej, zrzeszającej instytucje prowadzące działania na rzecz przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu społeczeństwa na naszym kontynencie.
Misja
SKEF

Cele Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej:
inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji finansowej,
ochrona konsumentów,
pomoc konsumentom,
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,
promocja i organizacja wolontariatu,
reintegracja społeczna i zawodowa,
edukacja finansowa,
prowadzenie działalności charytatywnej.

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:
pozaszkolne formy kształcenia,
organizowanie prelekcji i sympozjów propagujących idee Stowarzyszenia,
inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy na rzecz instytucji kulturalnych, oświatowych i naukowych oraz instytucji, których celem jest krzewienie edukacji finansowej,
współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których cele zbieżne są z celami Stowarzyszenia,
doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
upowszechnianie polubownych form rozstrzygania sporów finansowych poprzez propagowanie i prowadzenie:
a. arbitrażu konsumenckiego,
b. postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego,
promowanie i organizowanie wolontariatu,
przeprowadzanie zbiórek publicznych na cele oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze,
wspieranie instytucji przeciwdziałających społecznemu wykluczeniu,
wspieranie finansowe dzieci i młodzieży w zdobywaniu wykształcenia w oparciu o wyodrębniony Fundusz Stypendialny
http://www.skef.pl/o-stowarzyszeniu/o-nas/

ODPOWIEDZ