Ukraina

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 4 marca 2015, 15:35

Pomysł, że Ukraina musi wybrać opcję US-EU doprowadziło do ogromnej destabilizacji tego kraju, na której firmy takie jak: Monsanto, Dupont czy Cargill tylko skorzystały.
Dopóki nie rzuci się więcej światła na próbę zdominowania całych państw przez wielkie korporacje, trend ten nie zatrzyma się. Koszty tej całej biotechnologii oraz jej potencjalny szkodliwy wpływ na zdrowie obywateli spowodują, że Ukraina nie będzie miała sił się podnieść. Zamiast tego będzie ona wykorzystywana jako placówka skolonizowana przez firmy i rządy żądne eksploatacji jej naturalnych bogactw.
Zapewne Ukraina ma tyle bogactw naturalnych, że mogłaby sama się wyżywić i być samowystarczalna, i nie musiałaby prosić MFW o pożyczkę.

Niestety, bogactwa naturalne Ukrainy stają się łupem wielkich zachodnich korporacji, które wysysają z niej doszczętnie wszystko, co tylko da się wysysać. A wszystko dlatego, że władza na Ukrainie wpadła w łapy motłochu neobanderowskiego i żydowskiego. Podobnie zresztą jak u nas w Polsce. I to z błogosławieństwem świata, rządzonego przez bandę Rothschildów, która wszystkim odgórnie steruje.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 5 marca 2015, 14:37

Ukraina uczci kata Powstania Warszawskiego

Ukraiński Parlament zdecydował o uczczeniu na szczeblu państwowym Petra Diaczenki, który brał udział m.in w tłumieniu Powstania Warszawskiego na Czerniakowie.

11 lutego 2015, przewodniczący parlamentu – Wołodymyr Grojsman podpisał decyzję, w myśl której na szczeblu państwowym obchodzona będzie na Ukrainie 120 rocznica urodzin Petra Diaczenko. Załącznik do dokumentu o sygnaturze 184-VIII, mówi jasno że władze Ukrainy będą obchodzić tę rocznicę oficjalnie. Diaczenko współpracował z frakcjami melnykowców i banderowców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Brał również udział, w tłumieniu Powstania Warszawskiego na Czerniakowie, we wrześniu 1944 walczył z Armią Krajową w Puszczy Kampinoskiej.

na podstawie: kresy.pl

http://xportal.pl/?p=19675

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 5 marca 2015, 18:30

Nadia Sawczenko złagodziła protest głodowy

Ukra­iń­ska lot­nicz­ka Nadia Saw­czen­ko, która od 83 dni pro­wa­dzi gło­dów­kę w aresz­cie w Mo­skwie, zła­go­dzi­ła pro­test - za radą le­ka­rzy zgo­dzi­ła się pić bu­lion dro­bio­wy.

Po­in­for­mo­wa­ła o tym Fe­de­ral­na Służ­ba Wię­zien­na (FSIN). Wia­do­mość po­twier­dził jeden z obroń­ców pi­lot­ki Mark Fej­gin. Ad­wo­kat na swoim pro­fi­lu na Twit­te­rze opu­bli­ko­wał fo­to­ko­pię listu Saw­czen­ko, w któ­rym ta za­wia­da­mia o swo­jej de­cy­zji. "Uczę się zmie­niać tak­ty­kę. Fi­zycz­nie czuję się tro­chę par­szy­wie, ale nie na tyle, aby od razu umie­rać. Dla­te­go przez jakiś czas będę piła bu­lion. Po to by - jeśli mam żyć - to latać, jeśli mam umrzeć - to zdro­wa, a jeśli wal­czyć - to by mieć siły!" - na­pi­sa­ła.

We wto­rek Fej­gin prze­ka­zał, że pi­lot­ka obie­ca­ła, iż prze­rwie strajk gło­do­wy, jeśli na­stą­pi po­waż­ne po­gor­sze­nie jej stanu zdro­wia.

Ko­mi­tet Śled­czy Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej oskar­ża 33-let­nią Saw­czen­ko o współ­udział w za­bój­stwie dwóch ro­syj­skich dzien­ni­ka­rzy pod Łu­gań­skiem, w stre­fie kon­flik­tu na wscho­dzie Ukra­iny. Ta nie przy­zna­je się do winy i twier­dzi - tak samo jak wła­dze w Ki­jo­wie - że se­pa­ra­ty­ści upro­wa­dzi­li ją do Rosji.

W po­nie­dzia­łek pre­zy­dent Petro Po­ro­szen­ko przy­znał Saw­czen­ko tytuł Bo­ha­te­ra Ukra­iny. Wy­ra­ził także na­dzie­ję, że Saw­czen­ko wkrót­ce od­zy­ska wol­ność.

We­dług ad­wo­ka­tów lot­nicz­ki nie­miec­cy le­ka­rze, któ­rzy zba­da­li ją przed kil­ko­ma dnia­mi w Mo­skwie, oce­ni­li, że wkrót­ce gło­dów­ka Saw­czen­ko może do­pro­wa­dzić do nie­od­wra­cal­nych zmian w jej or­ga­ni­zmie lub nawet do śmier­ci. Jeden z obroń­ców, My­ko­ła Po­ło­zow, po­wie­dział w radiu Echo Mo­skwy, że punkt kry­tycz­ny na­stą­pi w dniach 6-8 marca. - Po tej dacie nie bę­dzie już mogła po­wró­cić do nor­mal­ne­go życia: albo zo­sta­nie in­wa­lid­ką, albo do­pro­wa­dzi to do jej śmier­ci - za­zna­czył.

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 6 marca 2015, 10:06

Kat Wołynia i Warszawy będzie uczczony na Ukrainie

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, publicysta, opozycjonista


W 1943 r. zor­ga­ni­zo­wał Ukra­iń­ski Le­gion Sa­mo­obro­ny, zwany też Le­gio­nem Wo­łyń­skim. Od­dział ten, uzbro­jo­ny przez Niem­ców, brał udział w wielu mor­dach, do­ko­na­nych na bez­bron­nych Po­la­kach na Chełmsz­czyź­nie i Kre­sach Wschod­nich. We wrze­śniu 1944 r. zo­stał prze­rzu­co­ny do War­sza­wy, gdzie pa­cy­fi­ko­wał Czer­nia­ków, od­zna­cza­jąc się ogrom­nym okru­cień­stwem wobec cy­wil­nej lud­no­ści, w tym zwłasz­cza wobec ran­nych, któ­rych do­bi­ja­no lub pa­lo­no żyw­cem. (...) Po woj­nie Dia­czen­ko prze­szedł na służ­bę wy­wia­du ame­ry­kań­skie­go. Do końca swo­ich dni żył pod Nowym Jor­kiem, nie po­no­sząc żad­nej kary za swoje zbrod­nie. Może wła­śnie dla­te­go mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Grze­gorz Sche­ty­na nie za­re­ago­wał na de­cy­zję władz ukra­iń­skich o uho­no­ro­wa­niu zbrod­nia­rza hi­tle­row­skie­go, choć ta de­cy­zja jest plu­ciem w twarz na­ro­do­wi pol­skie­mu.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 9 marca 2015, 08:55

Wołajmy za Kaczyńskim : "Sława Ukrainie!" :roll:

Ukraińscy nacjonaliści oderżnęli głowę kukły polskiego prezydenta

W sieci ujawniono nagranie przedstawiające neonazistowskich aktywistów, publicznie odcinających głowę kukle prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Członkowie neonazistowskiego Zgromadzenia Socjal-Narodowego zgromadzeni przed Ambasadą RP w Kijowie dokonali publicznej egzekucji kukły prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Według opisu i słów osoby z nagrania, egzekucja jest „karą śmierci” za wzbudzanie „antyukraińskiej histerii w Polsce”. „Tak będzie z każdym, kto będzie działał przeciwko ukraińskiej nacji i jedności narodowej” – powiedział lider akcji. Odciętą „głowę” z czerwonymi wstęgami symbolizującymi strugi krwi okazano zgromadzonym, po czym wrzucono za ogrodzenie ambasady. „To dla naszych polskich braci!”. Wzniesiono również banderowski okrzyk „Chwała Nacji! Śmierć Wrogom!”.

Wbrew dacie publikacji nagrania, pochodzi ono z lipca 2013 roku. W tym czasie odbywały się obchody 70. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu.

Liderem ZNS jest Andrij Biłecki – organizator i dowódca ochotniczego pułku „Azow”. Zarówno jego organizacja, jak i dowodzony przez niego oddział odwołuje się do ideologii i symboliki neonazistowskiej.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3WucPfDXDQM[/youtube]

KOMENTARZ BIBUŁY: Banderowska dzicz nie oszczędza w swej niesłabnącej furii nienawiści nawet swych politycznych sprzymienieńców, tak jak ich ojcowie i dziadowie nie oszczędzali sąsiadów brutalnie tnąc im brzuchy i podżynając gardła. Wtedy i teraz czynią to z tym samym banderowskim okrzykiem: „Chwała Nacji! Śmierć Wrogom!”.

Za: http://www.bibula.com/?p=80277

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ukrai ... ta-2015-03

Awatar użytkownika
Krzysztof
Posty:1140
Rejestracja:6 kwietnia 2008, 04:32
Lokalizacja:Babia GĂłrka

Post autor: Krzysztof » 9 marca 2015, 12:39

Coltrane pisze:Wołajmy za Kaczyńskim : "Sława Ukrainie!" :roll:
Chyba już rozumiem dlaczego Jarek wsparł banderowców na Majdanie. W końcu bulbronek, to jego sól w oku. Ale jak znam tę dzicz, następnym do zarezania będzie on sam.
My się nie boimy żadnych zarzutów. Niech nam mówią, że jesteśmy lewicowi, może i trochę jesteśmy. Ja już będę od dziś używał tego słowa, nie będę używał słowa "postkomunizm", którego używałem. (Jarosław Kaczyński)

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 9 marca 2015, 12:59

Krzysztof pisze: Chyba już rozumiem dlaczego Jarek wsparł banderowców na Majdanie. W końcu bulbronek, to jego sól w oku. Ale jak znam tę dzicz, następnym do zarezania będzie on sam.
Niewykluczone. Przecież Banderowcy nienawidzą Polaków tak samo jak fundamentaliści islamscy nienawidzą chrześcijan (i też obcinają im głowy ...).

Awatar użytkownika
bez_ksyw
Posty:141
Rejestracja:10 stycznia 2015, 08:12
Lokalizacja:mam wiedziec?

Post autor: bez_ksyw » 9 marca 2015, 19:36

cos maciejczukowi nie poszlo i z przyjaciol zrobili sie wrogowie,szkoda tylko ze materialy zaczynaja sie pojawiac po publikacji brytyjskich stacji a zdjecia bianki w towarzystwie swastyk pozostaly bez echa...

http://www.bibula.com/?p=80310

Ukraiński batalion Ajdar walczący w Donbasie negatywnie zareagował na podaną przez polskiego wolontariusza, a potwierdzoną przez brytyjski “The Guardian” informację, iż w składzie batalionu walczą zwolennicy Oskara Dirlewangera – kata warszawskiej Woli podczas Powstania Warszawskiego.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 13 marca 2015, 23:39

Majdan nie był żadnym spontanicznym, pospolitym ruszeniem, a dobrze przygotowanym zamachem stanu finansowanym przez żyda Sorosa – „Ukraiński Majdan finansuje George Soros. Ten sam, który razem z Kuroniem, Geremkiem i Michnikiem „wykombinowali” transformację Polski, no i… Balcerowicza!”

Awatar użytkownika
bez_ksyw
Posty:141
Rejestracja:10 stycznia 2015, 08:12
Lokalizacja:mam wiedziec?

Post autor: bez_ksyw » 14 marca 2015, 01:09


Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 17 marca 2015, 13:13

Guillaume Lenormand: Nie czuję nienawiści do Ukraińców

Dlaczego zdecydowałeś się przyjechać do Donbasu i wziąć udział w walce?
Jestem aktywistą francuskiego ruchu nacjonalistycznego. Większość nacjonalistów we Francji uważa, że nasz rząd jest skorumpowany, a UE i NATO pogłębiają nasze problemy i niszczą nasz kraj. Dlatego naturalne jest dla nas wspieranie Rosji, Syrii i krajów BRICS, które sprzeciwiają się tym siłom.
Ilu Twoich rodaków walczy po stronie Donbasu?
Nie da się podać dokładnej liczby, ludzie przychodzą i odchodzą. Wydaje mi się, że średnio jest to 10-15 moich rodaków. Tu gdzie jestem było ośmiu. Nie wszyscy przyjechali walczyć. Część dostarcza pomoc humanitarną, są też lekarze.
Służyłeś w armii francuskiej? Czy już gdzieś walczyłeś?
Nie, ale grupy nacjonalistyczne do których należałem zapewniły mi podstawowe przeszkolenie wojskowe. Kiedy przybyłem do Donbasu, szkoliłem się przez trzy miesiące i niemal natychmiast zacząłem brać udział w walkach. Wcześniej nie miałem żadnego doświadczenia bojowego.
Kiedy przyjechałeś?
Próbowałem wjechać z Rosji w lipcu, ale to się nie udało. Drugą próbę podjąłem w sierpniu, z Kijowa przez Charków do Doniecka. Przejeżdżaliśmy przez ukraińskie punkty kontrolne, pokazywałem legitymację studencką i akredytację prasową. Udało się.
Wspomniałeś, że należysz do nacjonalistów francuskich. Czy jesteś członkiem Frontu Narodowego Marine Le Pen?
Nie, Front to legalna partia polityczna, nie jest zaangażowany w wysyłanie ochotników na front. Oczywiście Front Narodowy jest prorosyjski, czasami głosowałem na jego kandydatów. Ale nigdy nie byłem członkiem.

Z jaką organizacją przybyłeś?
Dziś nie należę do żadnego ruchu, czy organizacji. Przyjechałem razem z chłopakami z Unité Continentale. Ale opuściłem jej struktury z powodu różnicy zdań. Nie należę obecnie do żadnego ugrupowania. Ochotnicy przybywają tu sami, całkiem otwarcie i spokojnie zgłaszają się do rozmaitych oddziałów.
W czym specjalizujesz się jako żołnierz?
Jestem żołnierzem piechoty. Ogólnie, Francuzi działają tu w grupach zwiadu taktycznego, uczestnicząc w rekonesansach i akcjach sabotażowych. Trenując z Unité Continentale stosowaliśmy system NATO, zgodnie z którym żołnierze powinni działać w małych, mobilnych grupach. Czasami powodowało to problemy przy współdziałaniu z innymi jednostkami, przygotowanymi według systemu radzieckiego, który jest fundamentalnie odmienny. W skrócie, zajmowałem się głównie zwiadem taktycznym.
Pamiętasz pierwszą walkę?
Tak, to było w grudniu pod Debalcewem, na północnym wschodzie miasta. Wcześniej byłem przy kilku wymianach ognia, ale nie nazwałbym ich poważną walką. Nagle zostaliśmy zmuszeni do walki o jeden z postojów kolejowych. Nasz atak był szybki ale źle zorganizowany. Nasz francuski oddział starł się z ukraińską armią. Zabiliśmy kilku Ukraińców i zmusiliśmy ich do cofnięcia się, ale tylko cudem uniknęliśmy strat.
Walczyłeś z ukraińską armią. Jak oceniasz to doświadczenie?
Nie czuję do nich nienawiści. Są do nas podobni – wykonują swoją pracę. Ale na wojnie musisz wybrać, to co uważasz za słuszne. Niektórzy moi towarzysze zginęli z ręki Ukraińców. To jest wojna. Trzeba się z tym pogodzić.
Wspomniałeś o różnicach w taktyce. Na czym one polegają?
Żołnierzy Donbasu szkolono według wzorców radzieckich powstałych po II wojnie światowej. Prawdę mówiąc, są one przestarzałe i nieskuteczne. Z tego powodu mamy wielu zabitych i rannych. Co do nas (Francuzów), jesteśmy przekonani, że każdy żołnierz musi być dobrze przygotowany, zaznajomiony ze sprzętem i pewny swoich umiejętności. Przed każdą operacją powinien otrzymać dokładne instrukcje, aby wiedział co ma robić na polu walki. Podchodzimy do tego bardzo poważnie. Myślę, że gdyby więcej jednostek stosowało taktykę piechoty NATO, straty Noworosji byłyby mniejsze. Na przykład przed każdą akcją na froncie należy dokładnie przestudiować mapy. Nie chcę mówić, że jesteśmy jakimiś „super żołnierzami” ale cechuje nas lepsza organizacja i dyscyplina. Nie stoimy na przykład dużą grupą w jednym miejscu przez dłuższy czas w oczekiwaniu na rozkazy. Wielu tutaj działa inaczej, co często ma smutny koniec.
Czy Ukraińcy też walczą według radzieckich wzorców?
Popełniają błędy podobne do naszych. Niekiedy także oni walczą jak armia radziecka. Dlatego często udaje się nam ich pokonać. Problemem jest coraz większa liczba instruktorów z krajów NATO i dostarczanie przez nie sprzętu, broni i amunicji. My mamy za mało pojazdów, czołgów a nawet hełmów. Oni mają takich dóbr aż w nadmiarze, a teraz jeszcze będą szkoleni przez siły NATO. Jeśli do ich przewagi materialnej dojdzie dobre przygotowanie będziemy mieli poważne kłopoty, po prostu przegramy. Nie chcę, żeby Donbas przegrał, chcę, żeby udało się odeprzeć Ukraińców i wygrać. Pytanie brzmi, kto lepiej wykorzysta czas i nauczy się walczyć. Nie możemy dać im czasu na przygotowanie i dozbrojenie. Musimy być bardziej profesjonalni, lepiej współdziałać, zwiększyć mobilność. Inaczej oni wykorzystają rozejm, naprawią sprzęt, przegrupują się. Mają przewagę: jest ich zwyczajnie więcej i mają mnóstwo broni i wsparcia materialnego.
Twoja ulubiona broń?
Kałasznikow 7.62, preferowany przez większość żołnierzy na świecie.
Czy Twoja rodzina wie, że tu jesteś?
Tak.
Co o tym myślą?
Chcą żebym jak najszybciej wrócił. Ale rozumieją. Rodzice wychowali mnie tak, że walkę o wartości i ideały uznaję za rzecz zupełnie normalną.
Czy myślisz, że będziesz miał kłopoty w razie powrotu do kraju?
Zapewne tak. Widzisz, nasze władze stworzyły totalitarny system społeczny. Jeśli mieszkasz we Francji, nie możesz mu się sprzeciwiać.
Ale Francja uznawana jest za kraj demokratyczny…
To hipokryzja. Od lat sześćdziesiątych u władzy są właściwie ci sami ludzie. Oczywiście, odgrywają przedstawienie, w którym rzekomo lewicowi politycy zastępują tak zwaną prawicę, a potem zmieniają się u władzy. Ale wszyscy są liberałami. Jedyna partia, która dziś może podważyć ich hegemonię to Front Narodowy. Sytuacja w naszym kraju nigdy nie była tak wybuchowa. Mamy wiele konfliktów: etnicznych, międzykulturowych, międzyreligijnych, społecznych. Dodajmy do tego stratyfikację, bezrobocie, masową imigrację. To zbyt wiele problemów dla jednego kraju. Jeśli wybuchnie walka, szybko przekształci się w wojnę domową.
Uważasz, że to możliwe?

Prędzej czy później dojdzie do wojny domowej we Francji. O wiele bardziej zaciekłej niż w Donbasie. Tu ludzie są lepsi, bardziej cywilizowani, potrafią działać konstruktywnie. U nas będzie wojna wszystkich ze wszystkimi. Przy okazji, wiesz, że ponad 1400 obywateli Francji walczy w Syrii po stronie islamistów? Kiedy coś się zacznie, zwyczajni ludzie będą między młotem a kowadłem: z jednej strony władza, która rzuci przeciwko aktywistom wojsko i policję, z drugiej islamiści, którzy chcą nam odebrać domy i ziemię. Ale jak na razie, czekamy. Rząd nie chce, abyśmy byli wolni i mogli wyrażać nasz punk widzenia. Chce trzymać nas dalej w niewoli.

Czy uważasz, że podobne poglądy mogą zyskać popularność we Francji?
Już są popularne. Co drugi Francuz myśli podobnie. W ostatnich wyborach Front Narodowy zdobył 20% głosów. Ale nie chodzi tylko o wybory. Wielu ludzi którzy z jakiegoś powodu głosują na socjalistów czy komunistów zgadza się ze mną w kluczowych sprawach. Nawet imigranci są pewni, że czeka nas wojna domowa. Społeczeństwo we Francji jest podzielone na liczne małe wrogie sobie obozy polityczne, społeczne i etniczne. To będzie wojna wszystkich ze wszystkimi. Dziś Francja jest bardzo niestabilnym i pełnym przemocy miejscem. To paradoks, ale bezpieczniej czuję się w Doniecku niż w południowym Paryżu (śmiech). Tutaj są ludzie, którzy bez względu na wszystko pomagają sobie, nie boją się słowa „braterstwo”. We Francji zostało ono dawno zapomniane.
Czy znalazłeś tu przyjaciół?
Chociaż nie zgadzam się ze sposobem prowadzenia wojny i spojrzeniem Rosjan na niektóre sprawy, bardzo zaprzyjaźniłem się z wieloma ludźmi z Donbasu i Rosji. Są tu ochotnicy z całej Rosji, od Syberii po Czeczenię. Jestem dumny, że walczę razem z nimi. Wielu z nich to odważni i szlachetni ludzie. Mam nadzieję, że kiedy w Europie zacznie się podobny bałagan, przyjdą nam z pomocą.
Jesteś Francuzem, francuski to Twój język ojczysty, chociaż dobrze mówisz po angielsku. Ale przyjechałeś do regionu gdzie niemal wszyscy znają tylko rosyjski. Jak radzisz sobie z barierą językową?
Jestem tutaj gościem, muszę zatem podjąć wysiłek zrozumienia tutejszej kultury i nauczenia się języka. Moim zdaniem, język kraju do którego się jedzie wypada w jakimś stopniu znać. Kiedy tu przybyłem wiedziałem, że nikt nie będzie specjalnie dla mnie uczył się francuskiego. W mojej frankofońskiej jednostce były pewne problemy – dowódcy nie bardzo chcieli uczyć się rosyjskiego. Znalazłem sposób: łatwo można nauczyć się podstaw na polu walki. Uczysz się tylko tego o potrzebne by walczyć i komunikować się z innymi. Zapamiętujesz słowa i frazy, które słyszysz cały czas i domyślasz się ich znaczenia. Na przykład „dwóch tutaj”, „nasi”, „za mną”. Rozumiesz co i dlaczego zostało powiedziane.
Ostatnio ochotnicy z Hiszpanii, którzy walczyli w Donbasie zostali aresztowani po powrocie do kraju. Nie obawiasz się, że we Francji czeka na ciebie równie „gorące” powitanie?
Chyba każdy z nas będzie miał podobne przejścia po powrocie do domu. Tych Hiszpanów poznałem osobiście. Teraz musimy poczekać i zobaczyć jak skończy się ta historia. Na Zachodzie jest różnica między zatrzymaniem pod zarzutem przestępstwa a wyrokiem sądu. W większości krajów Europy, w tym we Francji, policja próbuje zastraszać podejrzanych. Przychodzą po nich wczesnym rankiem, uzbrojeni po zęby i zamaskowani, rzucają na podłogę i na oczach rodziny traktują podejrzanego jak terrorystę. Potem przesłuchują. Jeśli po paru dniach nic na ciebie nie mają, zostajesz zwolniony. Jeśli Hiszpanie wyjdą z aresztu po tygodniu, to znaczy, że nic złego się nie stało. Ale jeśli zostaną skazani, będzie to precedens. Niebezpiecznie będzie wtedy wracać do Francji.
Czy jacyś Twoi rodacy walczą po drugiej stronie?
Chyba tylko jeden albo dwóch. Znam Francuza, który rekrutował ochotników do udziału w konflikcie po stronie Ukrainy. Namawiał mnie do wstąpienia do batalionu Azow. Ogólnie, łatwiej jest dołączyć do Ukraińców. Wsiadasz w auto, jedziesz do Kijowa. Nie potrzebujesz żadnej wizy, nic. By wjechać z Rosji trzeba kupić wizę za 215 euro. Ale jestem pewien, że po stronie ukraińskiej jest mniej Francuzów niż po stronie Noworosji. Owszem, niektórzy dostarczają broń i amunicję, ale nie walczą.
Czym zajmowałeś się we Francji?
Grałem w zespole rockowym, studiowałem, rysowałem karykatury polityczne, pracowałem, żeby zarobić na czesne.
A propos karykatur, co sądzisz o sprawie “Charlie Hebdo”?
Uważam, że “Charlie” to symbol wszystkiego przeciw czemu tutaj walczę, symbol społeczeństwa liberalnego. Chcą wpisać nas w schemat w którym są tylko dwie możliwości: albo „Charlie” albo islamizm. Uważam, że Francuzi nie powinni być zmuszani do takiego wyboru.
Czy jesteś katolikiem?
Jestem prawosławny. Ale to prywatna sprawa. Przeszedłem na prawosławie jeszcze we Francji, przyjąłem chrzest w rumuńskiej cerkwi. Ale nie chcę mieszać do tego religii. Nie chcę, żeby myślano, że jestem kimś w rodzaju taliba. Religia nie ma nic wspólnego z moimi poglądami politycznymi. Wśród ochotników, którzy tu przybyli są też katolicy i muzułmanie.
Czy cały sprzęt kompletowałeś sam?
Za wszystko zapłaciłem z własnej kieszeni: wizę, jedzenie, sprzęt, hełm, mundur, kamizelkę. Wydałęm setki euro. A ludzie dalej myślą, że jesteśmy najemnikami!
Dziękuję za wywiad i szczerze życzę Ci powodzenia!
Dziękuję. Szczęście mi się przyda.

Tłumaczenie: Redakcja Xportal.pl
Źródło: gazeta.ru
Rozmawiał Władymir Waszenko

Obrazek

http://xportal.pl/?p=19820

Awatar użytkownika
bez_ksyw
Posty:141
Rejestracja:10 stycznia 2015, 08:12
Lokalizacja:mam wiedziec?

Post autor: bez_ksyw » 19 marca 2015, 22:30

cos o ukrainskiej armii

Spędziłem dzień z „rodzimą” 79 Brygadą. Głównym zadaniem była jazda Saxonem, z czym szybko sobie poradziliśmy. Chcieliśmy też popatrzeć na nowe osoby, właśnie przyjechało uzupełnienie z różnych poligonów.

Z dobrych rzeczy:
1) Wszyscy – w ukraińskich mundurach. Niewielka liczba przybyłych z poligonu w Jaworowie była w ukraińskich bluzach i spodniach, ale w kurtkach kanadyjskich. Nie zdążyli jeszcze dostać ciepłych kurtek w naszych barwach, dostaną je w Nikołajewie.
2) Wszyscy mają – śpiwory, plecaki (dzięki polskiej pomocy), kanadyjskie i ukraińskie buty. Pobawili się stalowymi hełmami Horror-43 – z jakiegoś powodu nie tylko je wydano na poligonach, ale i wypisano atest. Nie ma w 79-ej problemów z normalnymi hełmami i ochroną – jednostka ma na stanie wymaganą ich ilość, teraz będą one wydawane.
3) Strzelcy, miotacze granatów, miotacze ognia z poligonów żytomierskiego i jaworowskiego potwierdzili, że szkolenie ogniowego było mnóstwo. Tak więc to, co zobaczyłem w zeszłym tygodniu, się potwierdziło. Radiowcy z połtawskiej szkoły przy tym to tylko smutek i żal. 10 strzałów z AK i szkolenie z radiostacji R-159 :( W brygadzie będą się teraz szkolić na nowych radiotelefonach.

A potem wyniesiono ciała awatarów i zaczęły się złe rzeczy.

Kilka procent (wg słów sztaby naczelnego – do 10) zmobilizowanych to chroniczni tchórze i/lub alkoholicy. Gnuśnieli na poligonach, gnuśnieją teraz w brygadzie. Głusi i milczący – od razu z samego rana w przestrzeni astralnej. Problem w tym, że w samej brygadzie NIC z nimi zrobić nie można. Całkowicie. No…, oficjalnie.

Dziś weszła w życie ustawa 1762. Są w niej dobre zapisy i działania prawne – areszt, wysokie grzywny. Tyle, że oficer brygady nie ma prawa stosować tych środków, trzeba wezwać WSP (ros. Военная Служба Правопорядка, pol. Wojskowa Służba Porządkowa), oni powinni zamknąć w areszcie garnizonowym (nie wszędzie ona jest), ściągnąć dyżurnego sędziego (acha, uciekł), ten powinien wydać wyrok – do 10 dni aresztu.
W praktyce wszystko kończy się na pierwszym etapie. Etatów dla WSP u nas nie ma, WSP nie ma samochodów, nie ma benzyny. Z prowadzonych 12500 postępowań w sprawach kryminalnych (od samobójstw po morderstwa) w zeszłym roku do sądu trafiło ich 350.

Trzeba mniej pić, by było pić mniej trzeba. (ros. надо меньше пить, пить меньше надо)

Jak z tym walczyć? Tatiana Ryczkowa wzięła się teraz mocno za tę kwestię. Potrzebna jest pomoc. Potrzebne są rady SPECJALISTÓW (idiotyzm „rozstrzelać na podstawie prawa wojennego” – idiotyzm). Pomóżcie!

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 20 marca 2015, 14:32

Cena honoru: Serbowie w Donbasie
Posted by Dawid Hudziec 17.03.2015

W armii noworosyjskiej przebywa obecnie kilkudziesięciu Serbów w większości rozproszonych po różnych batalionach.W Serbskim Pułku jest ich kilkunastu, niektórzy służą od 6 miesięcy,inni przyjechali pózniej,ostatni ochotnicy przed dwoma tygodniami i jak mówią jeszcze wielu przybędzie. Ich wybór jest podyktowany wielowiekową tradycją wsparcia przez Rosję Serbii gdy ta zmagała się z Turkami i Austriakami. Współpraca serbsko-rosyjska utrwaliła się w pamięci obu narodów w stopniu wiele większym aniżeli u nas słynne “Polak,Węgier dwa bratanki” … .

Obrazek

Cena przyjazdu jest ogromna. Mówią, że przed 5 miesiącami belgradzka władza, aby powstrzymać wsparcie dla Donbasu, uchwaliła prawo zgodnie z którym za służbę w obcej armii grozi 12 lat więzienia. Ceną jest brak możliwości powrotu- jak sami mówią: taka jest cena honoru.

http://tragediadonbasu.net/wp-content/u ... 00x225.jpg http://tragediadonbasu.net/wp-content/u ... 00x300.jpg

Także wciąż żywy ból wydarcia Serbom Kosowa jednoczy Słowian- narodowa świadomość utrwaliła dług wdzięczności za rosyjską pomoc i teraz procentuje to tym, że pomimo ogromu trudności, synowie Serbii ruszają spłacić dług.

http://tragediadonbasu.net/wp-content/u ... 25x300.jpg http://tragediadonbasu.net/wp-content/u ... 25x300.jpg

Powtarzają przy tym,że nie przyjechali walczyć przeciwko Ukraińcom- to wciąż są słowiańscy bracia,jednak zostali podporządkowani przez siły atlantyckie: USA,NATO,UE- twory zawsze wrogie Słowianom z którymi będą walczyć zawsze. I wszędzie.

http://tragediadonbasu.net/wp-content/u ... 25x300.jpg

Kryją się tutaj i mieszane uczucia do Polski, z jednej strony postrzegają Polskę jakoczłonka wrogiego NATO, jednak rozumieją sytuacj:
” Serbia jest już krajem okupowanym, Polska także- mimo to możemy i powinniśmy iść razem. Jesteśmy bardzo wdzięczny Polakom za poparcie dla sprawy Kosowa, kiedy będzie trzeba spłacimy dług”.
Nie darują Kosowa, na każdym kroku mówią o serbskiej świętej ziemi. Przyjdzie czas kiedy dumny naród powstanie- wszyscy razem spojrzymy ku Prisztinie.
Serbowie wkrótce zasilą także szeregi Grupy Dywersyjno-Szturmowej Wywiadu “Rusicz”, gdzie będą walczyć u boku Rosjan i Polaków.

http://tragediadonbasu.net/wp-content/u ... 00x225.jpg

Ps. ja jednak myślę, że to my Polacy mamy dług u Serbów.

https://www.youtube.com/watch?v=dFPiRPP ... r_embedded

Noworosja

http://tragediadonbasu.net/cena-honoru- ... -donbasie/

Awatar użytkownika
Krzysztof
Posty:1140
Rejestracja:6 kwietnia 2008, 04:32
Lokalizacja:Babia GĂłrka

Post autor: Krzysztof » 20 marca 2015, 14:54

Coltrane pisze: ” Serbia jest już krajem okupowanym, Polska także- mimo to możemy i powinniśmy iść razem. Jesteśmy bardzo wdzięczny Polakom za poparcie dla sprawy Kosowa, kiedy będzie trzeba spłacimy dług”.
Mój skromny udział ograniczył się jedynie do podpisania petycji nie uznającej aneksji Kosowa.
Nie darują Kosowa, na każdym kroku mówią o serbskiej świętej ziemi. Przyjdzie czas kiedy dumny naród powstanie- wszyscy razem spojrzymy ku Prisztinie.
Tak im dopomóż Bóg.
My się nie boimy żadnych zarzutów. Niech nam mówią, że jesteśmy lewicowi, może i trochę jesteśmy. Ja już będę od dziś używał tego słowa, nie będę używał słowa "postkomunizm", którego używałem. (Jarosław Kaczyński)

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 23 marca 2015, 11:19

Słowianie – ofiary chazarsko-kijowskich satanistów
OPUBLIKOWANO MARZEC 22, 2015PRZEZ RXW UKRAINA

Donbas przeklina Walcmana-Patroszenko i jego chazarsko-kijowski gang za mordy dokonane na cywilnych mieszkańcach Donbasu. Słowianie giną po obu stronach. Ogłupieni Ukraińcy zabijają swoich braci i sami giną z rąk swoich braci. Masowo giną Słowianie w bratobójczej walce a globalni sataniści intensyfikują wzajemną krwawą rzeź Słowian. Nadchodzi Apokalipsa! Rządzą nami sataniści! Obudźmy się dopóki nie jest za późno!!!

UWAGA! Przed oglądaniem video włącz tłumaczenie za pomocą automatycznego translatora.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lXJE0gL2ZPM[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FvP40yYyOjA[/youtube]

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/slowi ... ow-2015-03

ODPOWIEDZ